[ΕΚΛΕΙΣΕ] Digi-lodge (Ενίσχυση Καταλυμάτων για Web Sites)

Η Δράση "Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)" αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ)1998/2006.
H Δράση αποσκοπεί:

• στη διεθνή προβολή της χώρας μας,

• στη μείωση της εποχικότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,

• στην υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις τουριστικές μονάδες.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες θα ενισχυθούν μέσω της Δράσης προκειμένου να αναπτύξουν νέες εφαρμογές διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων. Επίσης θα ενισχυθούν με σκοπό την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Η επιχορήγηση των ενεργειών αυτών θα οδηγήσει στην επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:

• στη δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και των προϊόντων των τουριστικών μονάδων (υποχρεωτικά για τις υπηρεσίες διαμονής, ιδανικά και για λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες, εφόσον υπάρχουν),

• στην ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των τουριστικών μονάδων καθώς και των περιοχών στις οποίες βρίσκονται,

• στην προσέλκυση νέων επισκεπτών και τη διατήρηση πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις τουριστικές μονάδες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια διαμονής.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ:

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000 € και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης για αυτή την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.000 € (ήτοι το 60% του μέγιστου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης).

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στα 7.000 €.

Ανεξαρτήτως του συνολικού προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου Επενδυτικού Σχεδίου, η επιχορήγηση την οποία θα λάβει κάθε επένδυση είναι 60% του προϋπολογισμού και μέχρι του ανώτατου ορίου, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί ανά επενδυτική πρόταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Οδηγούς της Δράσης.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα επιμέρους όρια των ενεργειών και των δαπανών, όπως αυτά αναλύονται στον Οδηγό Υποβολής.

Το ανώτατο ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση διαμορφώνεται με βάση τον πίνακα στον Οδηγό Υποβολής και δεν αποτελεί σημείο συγκριτικής αξιολόγησης. Αντίθετα, θα ληφθεί υπόψη η ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους της επένδυσης κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της επένδυσης.


ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• Ε(1): Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής μονάδας με δυνατότητες online κρατήσεων (υποχρεωτική ενέργεια)
• Ε(2): Μηχανοργάνωση Τουριστικών Μονάδων
• Ε(3): Ασύρματη Επικοινωνία
• Ε(4): Ηλεκτρονική προώθηση – προβολή
• Ε(5): Eνέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια βασικού εξοπλισμού που κρίνεται από τις επιχειρήσεις αναγκαίος για την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης. Ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει:

1. Εξοπλισμό Φιλοξενίας Βασικών Εφαρμογών [Εξυπηρετητές (servers)]
2. Εξοπλισμό Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου [Routers, Switches, Firewalls, κ.τ.λ., Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)] & καλωδίωση
3. Εξοπλισμό ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων (Web/ VoIP call centers)
4. Εξοπλισμό ψηφιακής ψυχαγωγίας & ενημέρωσης (Ψηφιακή τηλεόραση, infokiosks κλπ.)
5. Σταθμούς Εργασίας (PCs – Laptops) και PDAs
6. Εκτυπωτές - πολυμηχανήματα
7. Εξοπλισμό ψηφιακής εικόνας (Εξοπλισμό φωτογράφησης, web cameras κλπ.)

Τα επιλέξιμα κόστη εξοπλισμού περιλαμβάνουν:
• Κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού και λειτουργικού συστήματος (σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται και δωρεάν εγγύηση τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την αγορά του εξοπλισμού)
• Κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού
• Κόστος τεχνικής υποστήριξης - συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης

Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού είναι προαιρετικές. Το ύψος των εν λόγω δαπανών δε δύναται να ξεπερνά το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της Επένδυσης.
Η δαπάνη «7. Εξοπλισμός ψηφιακής εικόνας» δε μπορεί να ξεπερνά το 5% του συνόλου της δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού.
Η προμήθεια server είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση που απαιτείται για την υποστήριξη σχετικών με το πρόγραμμα λειτουργιών (π.χ. φιλοξενία πολυγλωσσικού διαδικτυακού τόπου με online κρατήσεις) και θα πρέπει να συνδυάζεται με το αντίστοιχο λογισμικό συστήματος.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2 «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού ή/ και προμήθειας υπηρεσιών με τη μορφή Application Service Provider (ASP)»

Περιλαμβάνονται δαπάνες που κρίνονται από τις επιχειρήσεις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης και αφορούν σε ανάπτυξη ή/ και προμήθεια για:

1. Εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (web site)
2. Συστήματα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου (Content Management System)
3. Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων (Search Engine Optimization κλπ.)
4. Μηχανές διαδικτυακών κρατήσεων (Web booking engine)
5. Εφαρμογές αυτοματοποίησης γραφείου
6. Front & back office συστήματα μηχανοργάνωσης τουριστικών μονάδων
7. Παραμετροποίηση/ συντήρηση/ εκπαίδευση

Τα επιλέξιμα κόστη μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Κόστη υπηρεσιών παρόχου ΑSP (Application Service Provider) ή/ και SaaS (Software as a Service)
• Κόστη Ανάπτυξης λογισμικού
• Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα (1) έτος από το χρόνο της προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/ concurrent user, per server/CPU, per year κλπ.
• Βασικά κόστη αρχικής προμήθειας λογισμικού/ υπηρεσίας. (π.χ. περίπτωση όπου υπάρχει αρχικό κόστος –basic fee– προμήθειας και συμπληρώνεται από κόστη αδειών χρήσης)
• Κόστος Παραμετροποίησης Λογισμικού/ Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης
• Κόστος Συντήρησης του Λογισμικού που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης
• Κόστος Εκπαίδευσης Χρηστών σε συστήματα/ εφαρμογές που θα προμηθευτεί η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης

Το ύψος των δαπανών Προμήθειας Λογισμικού ή/ και προμήθειας υπηρεσιών με τη μορφή Application Service Provider (ASP) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και δε δύναται να ξεπερνά το 90% αυτού.
Τα κόστη της δαπάνης «7. Παραμετροποίηση/ συντήρηση/ εκπαίδευση» δεν μπορεί να ξεπεράσουν αθροιστικά το 15% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Όλες οι δαπάνες υπηρεσιών ASP/ SaaS θα πρέπει να είναι προπληρωμένες και εξοφλημένες κατά την υποβολή της Αίτησης Ολοκλήρωσης Έργου και θα πρέπει να καλύπτονται από αντίστοιχες συμβάσεις μέγιστης διάρκειας 12 μηνών.
Σε περιπτώσεις μηνιαίων συνδρομών σε υπηρεσίες οι οποίες δεν δύναται να προπληρωθούν, τα επιλέξιμα κόστη αφορούν μόνο τους μήνες που θα έχουν εξοφληθεί μέχρι και την υποβολή της Αίτησης Ολοκλήρωσης Έργου ή μέχρι τη λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης - Εγκατάστασης»

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια υπηρεσιών που κρίνονται από τις επιχειρήσεις αναγκαίες για την υποστήριξη της υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης.

Οι εν λόγω δαπάνες μπορεί να περιλαμβάνουν:
1. Σύνταξη συνοδευτικών κειμένων (για το διαδικτυακό τόπο της τουριστικής μονάδας)
2. Μετάφραση κειμένων σε δύο τουλάχιστον γλώσσες
3. Ψηφιακό/ πολυμεσικό υλικό διαδικτυακού τόπου (φωτογραφίες, video, εικονική περιήγηση 360ο κλπ. προς ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της τουριστικής μονάδας)
4. Μετάπτωση δεδομένων
5. Διαλειτουργικότητα μεταξύ εφαρμογών
6. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
7. Συνδρομές σε online υπηρεσίες περιεχομένου
8. Συνδρομές στο διαδίκτυο
9. Διασύνδεση με τρίτα συστήματα κρατήσεων
10. Υπηρεσίες υλοποίησης έργου

Τα επιλέξιμα κόστη μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Κόστη δημιουργίας και προσαρμογής περιεχομένου
• Κόστη παραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου
• Κόστος μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη κατάσταση
• Κόστος ενοποίησης/ διασύνδεσης νέων ή/ και υφιστάμενων συστημάτων - εφαρμογών
• Κόστος φιλοξενίας εφαρμογών και συστημάτων
• Κόστος συνδρομών σε υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου
• Κόστος συνδρομών στο Διαδίκτυο
• Κόστος διασύνδεσης με Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων (GDS) και με Συστήματα Κρατήσεων μέσω Διαδικτύου (IDS)
• Κόστος καταχώρησης σε Εναλλακτικά Συστήματα Κρατήσεων (ADS)
• Κόστος υπηρεσιών υποστήριξης υλοποίησης του έργου

Οι δαπάνες προμήθειας υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα κατά περίπτωση κατάλληλα παραδοτέα που θα αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της δαπάνης προμήθειας των υπηρεσιών καθώς και σχετικές συμβάσεις διασφάλισης παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου προβλέπεται.
Το ύψος των δαπανών των υπηρεσιών Υλοποίησης - Εγκατάστασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης και δε δύναται να ξεπερνά το 40% αυτού.
Η δαπάνη «8. Συνδρομές στο διαδίκτυο» δε μπορεί να ξεπερνά τα 1000 € (ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων).
Η δαπάνη «10. Υπηρεσίες υλοποίησης έργου» δεν μπορεί να ξεπερνά το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Όλες οι δαπάνες φιλοξενίας και συνδρομών/ διασυνδέσεων θα πρέπει να είναι προπληρωμένες και εξοφλημένες κατά την υποβολή της Αίτησης Ολοκλήρωσης Έργου και θα πρέπει να καλύπτονται από αντίστοιχες συμβάσεις μέγιστης διάρκειας 12 μηνών.
Σε περιπτώσεις μηνιαίων συνδρομών σε υπηρεσίες οι οποίες δεν δύναται να προπληρωθούν, τα επιλέξιμα κόστη αφορούν μόνο τους μήνες που θα έχουν εξοφληθεί μέχρι και την υποβολή της Αίτησης Ολοκλήρωσης Έργου ή μέχρι τη λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4 «Δαπάνες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης - Προβολής»

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια υπηρεσιών που κρίνονται από τις επιχειρήσεις επιθυμητές για ηλεκτρονική προώθηση/ προβολή της προτεινόμενης υλοποίησης προς το ευρύ κοινό ή/ και την πελατειακή της βάση και καλύπτουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών.

Οι εν λόγω δαπάνες μπορεί να περιλαμβάνουν:
1. Μελέτη επικοινωνιακής πολιτικής για ηλεκτρονική - διαδικτυακή προβολή
2. Ψηφιακές παραγωγές προβολής
3. Διενέργεια ηλεκτρονικής προώθησης - προβολής

Τα επιλέξιμα κόστη μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Κόστος εκπόνησης μελέτης επικοινωνιακής πολιτικής για ηλεκτρονική - διαδικτυακή προβολή
• Κόστος παραγωγής πολυμεσικού υλικού/ ψηφιακές παραγωγές για σκοπούς ηλεκτρονικής - διαδικτυακής προβολής της επιχείρησης
• Κόστος διενέργειας διαδικτυακής – ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης
- καμπάνιες διαδικτυακής προώθησης μέσω ψηφιακών καταχωρήσεων (banners, web campaigns κ.α.)
- στοχευμένη προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης ή συναφών (adwords, adsense, contextual digital marketing κ.α.)
- ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας (sms, mms)
- προβολή μέσω μηχανισμών κοινωνικής δικτύωσης ή συναφών (web/ social networking κ.α.)
- ενημέρωση πελατών για δραστηριότητες εντός τουριστικής και της εγγύς περιοχής

Οι δαπάνες υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης – Προβολής θα πρέπει να συνοδεύονται και από την κατά περίπτωση κατάλληλη τεκμηρίωση που θα αποδεικνύει την πραγματοποίηση της δαπάνης.
Οι δαπάνες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης – Προβολής είναι προαιρετικές. Το ύψος των εν λόγω δαπανών δε δύναται να ξεπερνά το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της Επένδυσης.
Οι προωθητικές ενέργειες θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικού χαρακτήρα. Ενέργειες όπως η εκτύπωση – αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων (direct mail campaigns κλπ.) ή οι έντυπες καταχωρήσεις δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης.
Οι προωθητικές ενέργειες θα πρέπει να αναφέρουν ότι η υλοποίησή της κατά περίπτωση υπηρεσίας συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (με κατάλληλο τρόπο, ανάλογα με το ΜΜΕ που έχει επιλεγεί για την προβολή και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις υποχρεώσεις δημοσιότητας [βλ. παρ. 6.1 Οδηγού Υλοποίησης]).

Ο εξοπλισμός, το λογισμικό και οι υπηρεσίες που προτείνονται από την Επιχείρηση θα πρέπει να είναι συμβατά με τη συγκεκριμένη ενέργεια, για την οποία προορίζονται και θα πρέπει να μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς η αναγκαιότητά τους, σε σχέση με την καλή λειτουργία της συνολικής λύσης. Το μέγεθος – εύρος των προτεινόμενων προμηθειών θα πρέπει να είναι ανάλογο του εύρους της προτεινόμενης λύσης καθώς και του μεγέθους της Επιχείρησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν αποτελούν στοιχεία αξιολόγησης.

Η εταιρία ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει αρμοδίως σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί η μη τήρηση των παραπάνω αναφερθέντων προϋποθέσεων.

Ανεξαρτήτως της Κατηγορίας Δαπάνης ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισμοί:

* Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την Επιχείρηση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις επενδυτικών σχεδίων ενίσχυσης θα αφορούν δαπάνες χωρίς το ΦΠΑ
* Οι δαπάνες που θα δηλωθούν για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά / εξοφλήσεις) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης για την υποβολή προτάσεων.
* Τυχόν προκαταβολές που έχουν δοθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης και αφορούν δαπάνες της ενταχθείσας στη Δράση επένδυσης, οδηγούν σε απένταξη της Επιχείρησης από τη Δράση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Οδηγός Υποβολής
Οδηγός Αξιολόγησης
Οδηγός Υλοποίησης
Κανόνας De Minimis
Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης (2009/C83/01)
Υπεύθυνη Δήλωση1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος10:10 π.μ.

    Καλημέρα

    Υπαρχει ακόμη αυτό το πρόγραμμα?

    Ευχαριστώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή