[ΑΝΟΙΧΤΗ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας

Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/3/2013
Συνολική δαπάνη: 40.000.000 ευρώ

Περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης.

Περίληψη
Το παρόν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια ∆απάνη. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις: ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.Οι Υποδράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τον Εγκεκριµένο Οδηγό Προγράµµατος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης. Στον Οδηγό Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος.Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
 • έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Για την τεκµηρίωση των δικαιούχων σύµφωνα µε τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να προσκοµιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

'Ανεργες: ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και µέχρι την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόµα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων.

Απολυµένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύµβασης έως την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραµµα.

Επιχειρηµατίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύµατος της ∆.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία αναγγελία πρόσληψης στο διάστηµα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.

Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεωρηµένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνοµα του δικαιούχου.

Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99: Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.

Αυτοαπασχολούµενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα 2011).

Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των παραπάνω δικαιολογητικών, δεν θα µπορεί να γίνει αποδεκτή η επιλεξιµότητα της ενδιαφερόµενης.


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τα αρχεία του προγράμματος εδώ:

64 σχόλια:

 1. Ανώνυμος12:25 π.μ.

  Καλησπερα σας.θα ηθελα να ρωτησω σχετικα με το προγραμμα,εαν απαιτειται να εχω παρακολουθησει σεμιναρια απο τον οαεδ για να ενταχθω.Σας ευχαριστω για τον χρονο σας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα. Όχι, δεν απαιτείται να έχετε παρακολουθήσει τα σεμινάρια του ΟΑΕΔ.

  Βέβαια, οποιοδήποτε σεμινάριο το οποίο έχετε παρακολουθήσει σας δίνει έναν βαθμό παραπάνω κατά την αξιολόγηση της πρότασής σας, ανεβάζοντας την συνολική σας βαθμολογία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος11:45 π.μ.

  πληροφορίες για το πρόγραμμα που μπορούμε να βρούμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπορείς να πατήσεις στο link με τα downloads που έχω βάλει παραπάνω, σε πάει κατευθείαν στον οδηγό του προγράμματος.

  Αν θέλεις το επίσημο site, είναι αυτό: http://www.antagonistikotita.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Katerina7:10 μ.μ.

  Γεια σας!
  Δεν έχω ξανα κάνει αίτηση για επιδότηση και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω. Θα πρέπει να συμβουλευτώ κάποιον σύμβουλο ή μπορώ και μόνη μου να συμπληρώσω την αίτηση; Επίσης, για να καταλάβω το συγκεκριμμένο πρόγραμμα είναι όπως τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που πρέπει ήδη να υπάρχει υφιστάμενη επιχείρηση ή κάνουμε πρόταση για ύδρυση νέας; Ενδιαφέρομαι για χειροποίητα προϊόντα και θα ήθελα να το τολμήσω αλλά δεν ξέρω απο που να ξεκινήσω, αν υπάρχουν κάποιες "παγίδες". Ημουν πολλά χρόνια στο ΤΕΒΕ και το αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι γι'αυτο και δεν τολμώ να ξεκινήσω κάτι αλλά αν το καλύπτει η επιδότηση τότε δίνει μια ευκαιρία σε πολλούς να κάνουν ένα βήμα.
  Θα εκτιμούσα πολύ τις συμβουλες σας μιας και έχετε εμπειρία και γνώση.
  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλημέρα.
  Δεν είναι υποχρεωτικό να προσλάβεις σύμβουλο. Μπορείς να συντάξεις την πρόταση μόνη σου. Αυτό βέβαια έχει να κάνει καθαρά με το πόσο μπορείς και θέλεις να ασχοληθείς. Θα πρέπει να διαβάσεις πολύ προσεκτικά ΟΛΑ τα "μικρά γράμματα" του οδηγού, γιατί εκεί θα βρεις τον τρόπο να πετύχεις την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η επιλογή των προτάσεων είναι κάτι σαν τις πανελλήνιες: αξιολογούνται όλες, και περνάνε οι καλύτερες βάσει βαθμολογίας έως εξάντλησης των διαθέσιμων χρημάτων. Γι'αυτό, θα πρέπει να "γράψεις" όσο καλύτερα μπορείς. Στην ουσία συντάσσεις ένα αναλυτικό business plan. Θα χρειαστείς για την τεκμηρίωσή σου και κάποια στοιχεία για τον κλάδο που ενδιαφέρεσαι, τα οποία μπορείς να τα ζητήσεις από το τοπικό σου επιμελητήριο. Από την άλλη, αν σου φανούν βουνό, η δαπάνη του συμβούλου είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα και μπορεί να επιδοτηθεί.
  Δεν πρέπει να υπάρχει υφιστάμενη επιχείρηση, η επιδότηση αφορά νέες επιχειρήσεις.
  Τέλος, αφού ήσουν στο ΤΕΒΕ, σημαίνει πως ασκούσες επαγγελματική δραστηριότητα. Αν έκλεισε πρόσφατα η δραστηριότητα αυτή, μπορεί να μην είσαι επιλέξιμη. Εξαρτάται από πότε έκανες την διακοπή. Διάβασε την παράγραφο 9.1 του οδηγού για να σιγουρευτείς.
  Στη διάθεσή σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Katerina4:45 μ.μ.

  Σ'ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σου!
  Να σαι καλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να'σαι καλά... Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο σου εύχομαι, και αν χρειαστείς οτιδήποτε, μη διστάσεις!

   Διαγραφή
 8. Καλησπέρα ενδιαφέρομαι να ξεκινήσω επιχείρηση λιανικού εμπορίου-τουριστικών ειδών και είδη καπνού. Περιοχή Κυκλάδων. Τι επιδότηση δικαιούμαι και που να απευθυνθώ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα, το πρόγραμμα αυτό της γυναικείας επιχειρηματικότητας μπορεί να καλύψει όλες τις ιδρυτικές και λειτουργικές δαπάνες που θα χρειαστείς. Μπορείς να κατεβάσεις τον οδηγό που βρίσκεται παραπάνω για να δεις όλους τους όρους συμμετοχής, και αν έχεις οποιαδήποτε απορία, στη διάθεσή σου.

   Διαγραφή
 9. Ανώνυμος6:18 μ.μ.

  Καλησπέρα. Ενδιαφέρομαι για την έναρξη επιχείρησης στον κολάδο της ψυχικής υγείας. Υπάρχει κάτι που να με καλύπτει? Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα. Για να σου δώσω μια ρεαλιστική απάντηση, θα πρέπει να μου δώσεις περισσότερα στοιχεία, καθώς είναι πολύ γενική η ερώτηση. Θα πρέπει να μου πεις τουλάχιστον αν η επιχείρηση θα αφορά π.χ. υπηρεσίες ψυχολόγου, για ποια περιφέρεια ενδιαφέρεσαι, το φύλο σου, και αν είσαι άνεργος-η. Έτσι θα μπορέσω να δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση, Αν δεν θες να πεις οτιδήποτε από τα ανωτέρω εδώ, μπορείς να μου στείλεις email. Στη διάθεσή σου.

   Διαγραφή
 10. Ανώνυμος5:31 π.μ.

  Πώς συντάσσουμε σωστά για πρώτη φορα ενα επιχειριματικο πλανο? Υπαρχει καποιος οδηγος ή πλανο που μπορουμε να συμβουλευτουμε? Επισης θα ηθελα να μαθω το εξης, ειμαι ανεργη, κατοικος Αθηνων αλλα δημοτης Λακωνιας, μπορω να κανω αιτηση για το συγκεκριμενο προγραμμα επιδοτησης αρκει να αφορα εναρξη επιχειρησης στην επαρχια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Εδώ στο blog θα βρεις άρθρα μου σχετικά με τα business plans, στην αντίστοιχη θεματική ενότητα. Διάβασέ τα, και ό,τι χρειαστείς στη διάθεσή σου. Όσο για το δεύτερο που ρωτάς, ναι, η έδρα της επιχείρησής σου μπορεί να είναι όπου θέλεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα χρειαστείς κάποιον χώρο (ακόμα και σπίτι) να δηλώσεις ως έδρα σε κάποια από τις επιλέξιμες περιφέρειες. Αρκεί βέβαια να βολεύει και την επιχείρησή σου.

   Διαγραφή
 11. Ανώνυμος4:56 μ.μ.

  καλησπέρα έχω πάρει τηλ σε διάφορους συμβούλους και κανείς δεν ξέρει να μου πει αν η εμπορία και εξαγωγή ελαιολάδα είναι μέσα στο πρόγραμμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας ( 46.33.13.01 )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Δυστυχώς σύμφωνα με το παράρτημα 1, περίπτωση δ) λέει πως εξαιρούνται από το πρόγραμμα και ΔΕΝ επιδοτούνται "ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα". Για να είμαστε σίγουροι γι'αυτό που λέω, έχω στείλει ήδη γραπτό ερώτημα στην αρμόδια αρχή. Μόλις μου απαντήσουν θα σε ενημερώσω.
   Είναι υπό σύσταση η επιχείρηση? Γιατί αν ναι, δεν μπορείς να βάλεις απλά άλλο ΚΑΔ?

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος6:37 μ.μ.

   Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ναί είναι νέα, υπο σύσταση εταιρεία. Πιστεύεις πως αν αυτός ο ΚΑΔ είναι εκτός θα μπορούσε να βρεθεί κάποιος παρόμοιος> Έχεις κάτι κατα νου?
   Χίλια ευχαριστώ ξανά μιας και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω άκρη.

   Διαγραφή
  3. Δυστυχώς το επιβεβαίωσε και το υπουργείο. Μου έστειλαν σήμερα το παρακάτω μήνυμα:

   Αγαπητέ κ. *******

   Αναφορικά με το ερώτημα που μας θέτετε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εν λόγω ΚΑΔ 46.33.13.01 δεν είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα, διότι αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές.

   Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

   Με εκτίμηση,

   Μ****** Γ******
   Γραφείο Πληροφόρησης
   Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

   Διαγραφή
  4. Αφού λοιπόν είναι νέα, και δεν σε δεσμεύει ο ΚΑΔ, δεν μπορείς να διαλέξεις άλλο σχετικό κωδικό που σου επιτρέπει να κάνεις αυτό που θες? Επίσης, θα σου πρότεινα να κοιτάξεις και το πρόγραμμα των ΠΕΠ που τρέχει (θα το βρεις εδώ στο Blog). Ενώ ο συγκεκριμένος κωδικός που μου ανέφερες δεν είναι επιλέξιμος ούτε εκεί, υπάρχουν πολλοί άλλοι επιλέξιμοι στο χονδρικό εμπόριο που μπορεί να σε καλύψει. Κατέβασε τον οδηγό του προγράμματος, και κοίτα το παράρτημα 2.
   Στη διάθεσή σου.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος8:39 μ.μ.

   ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή το 46.33.13.03 που είναι χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου μπορεί να είναι μέσα? και μετα αν ανοίξω με αυτόν τον ΚΑΔ θα μπορώ να κάνω εξαγωγες?

   Διαγραφή
  6. Ακριβώς. Μπορείς να ανοίξεις και να επιδοτήσεις αυτόν τον ΚΑΔ, έχοντας παράλληλα και τον άλλο ΚΑΔ. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία συσχέτιση των δαπανών με την εξαγωγική δραστηριότητα. Θα πρότεινα να κάνεις έναρξη με το χονδρικό εμπόριο, και να προσθέσεις τις εξαγωγές αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και εκταμιεύσεις την επιχορήγηση, ώστε να μην δημιουργείς υποψίες.

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος3:48 π.μ.

   Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να δώ αν είναι μέσα στη γυναικεια επιχειρηματικότητα το 46.33.13.03. Γιατί στο ΕΣΠΑ δεν είναι απόσο μου έχουν πει. Ξέρετε αν αυτό είναι μέσα στη γυναικεία? Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων για την πολύ σημαντική βοήθειά σας

   Διαγραφή
  8. Ναι, ο ΚΑΔ αυτός μπορεί να επιδοτηθεί από την γυναικεία επιχειρηματικότητα, και όχι από το ΠΕΠ (ΕΣΠΑ), γιατί δεν βρίσκεται στους επιλέξιμους κωδικούς. Οπότε, μπορώ να σου προτείνω δύο "πονηρές" λύσεις. Η μια είναι όπως είπαμε να μπεις στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπου θα μπορείς να επιδοτήσεις ΜΟΝΟ λειτουργικές δαπάνες, βάζοντας μόνο τον 46.33.13.03, και προσθέτεις μετά τις εξαγωγές.

   Μια άλλη λύση είναι εξής: Να μπεις στα ΠΕΠ με άλλο ΚΑΔ σε χονδρικό εμπόριο. Άλλωστε, οι ΒΑΣΙΚΕΣ επιχειρηματικές σου ανάγκες για μια επιχείρηση χονδρεμπορίου είναι σχεδόν οι ίδιες ανεξαρτήτως του προϊόντως που θα εμπορεύεσαι. Τι εννοώ: Θα μπορούσες π.χ. να διαλέξεις έναν άλλο ΚΑΔ σχετικό με αυτό που θα κάνεις, που βρίσκεται στους επιλέξιμους. Με μια πρόχειρη αναζήτηση, βλέπω τον 46.76.19.23, που είναι "Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και ελαίου σινάπης, ακατέργαστων για βιομηχανική χρήση", ή τον 46.76.19.27, που είναι "Χονδρικό εμπόριο υλικών εμφιάλωσης υγρών τροφίμων, εκτός από γυάλινα", που φαντάζομαι θα τα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς για να εμφιαλώνονται τα ελαιόλαδα...

   Ξέρω πως είναι λίγο μπελάς όλο αυτό, αλλά με μια σωστή και απόλυτα τεκμηριωμένη πρόταση, μπορείς να τα περάσεις.

   Στη διάθεσή σου.

   Διαγραφή
 12. Ανώνυμος1:41 π.μ.

  Ευχαριστω πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες!Αναλαμβάνετε εσείς υποβολή φακέλου? θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα να συνεργαστούμε.
  Αν όχι θα σας παρακαλούσα να μου προτείνετε κάποιες εταιρείες συμβούλων.
  Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με τιμά αυτό που μου λέτε, αλλά δυστυχώς εγώ βρίσκομαι σε ένα... ακριτικό νησί της Ελλάδας, και είναι από δύσκολο έως απίθανο να αναλάβω προσωπικά τον φάκελό σας.
   Αν θέλεις όμως, μπορείς να μου στείλεις ένα email λέγοντάς μου την περιοχή που βρίσκεσαι και αν γνωρίζω κάποιον αξιόπιστο, ευχαρίστως να σου τον προτείνω. Ό,τι χρειαστείς μη διστάσεις.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12:14 π.μ.

   Δεν εχω λόγια για τον επαγγελματισμό σας και τη βοήθειά σας.. Έχω επικοινωνήσει με αρκετές εταιρείες συμβούλων και δεν σας πλησιάζουν ούτε στο ελάχιστο στις γνώσεις και τον επαγγελματισμό... Οι περισσότεροι ήξεραν λιγότερα και απο εμας δυστυχώς..
   Τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια! Θα στείλω email.
   Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα!

   Διαγραφή
 13. Ανώνυμος10:57 π.μ.

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ !
  ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ, ΟΤΑΝ ΔΙΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ, ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ, ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΚΛΠ), ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟ '80 ΠΟΥ ΕΚΟΨΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΞΑΝΑΦΥΤΕΨΟΥΝ ΜΕΤΑΚΥΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ....

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ; ΔΥΣΠΙΣΤΩ ΚΑΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ, ΚΙ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Δεν διαφωνώ καθόλου με όσα λέτε. Δυστυχώς στην Ελλάδα γίνονται όλα πολύ πρόχειρα, και μάλιστα πολλές φόρες μόνο για να προκαλούν εντυπώσεις. Τα προγράμματα δεν επικεντρώνονται στα πραγματικά προβλήματα και τα κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται αποδοτικά. Θα μπορούσα να συνεχίσω να επεκτείνομαι για πολλές, πολλές, πολλές ώρες, αλλά φαντάζομαι πως δεν θα σας πω κάτι παραπάνω απ'όσα έχετε διαπιστώσει και εσείς.

   Φαίνεται όμως πως υπάρχει πίεση στην Ελληνική κυβέρνηση για την αδράνειά της και στην αδυναμία τις να αξιοποιήσει σωστά τα κονδύλια αυτά, που θα μπουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε και να ελπίζουμε.

   Όμως, παρά τις αντίξοες συνθήκες, υπάρχει ευκαιρία για όλους. Είναι στο χέρι του καθενός που λαμβάνει τα κονδύλια αυτά να στήσει μια σωστή και κερδοφόρα επιχείρηση, και όχι κάτι "άρπα-κόλα" που λένε λαϊκά. Ο καθένας είναι υπεύθυνος αλλά και υποχρεωμένος να έχει ένα σοβαρό επιχειρηματικό σχέδιο, να έχει συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους του, να γνωρίζει καλά το target group του, να έχει μελετήσει καλά τον ανταγωνισμό του, να είναι με μια λέξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ.

   Δυστυχώς στην χώρα μας η έλλειψη επιχειρηματικότητας είναι εξίσου σημαντική από την κρατική αδιαφορία...

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος8:37 π.μ.

   Ευχαριστώ διττά: για την σοβαρότητα και την αντικειμενικότητα της απάντησής σας (μου δίνει ελπίδα) και για το χώρο στον οποίο την καταθέτετε ανιδιοτελώς. Είναι μια νοοτροπία που αν μας διέκρινε γενικότερα θα είμασταν προσγειωμένοι και σοβαροί ως αγορά..
   Να είστε γερός και δυνατός και χαιρετισμούς στην ακριτική Ελλάδα μας..

   Διαγραφή
 14. Ανώνυμος11:22 π.μ.

  καλημέρα σας θα ήθελα να σας ρωτήσω έχω κάρτα ανεργία 3ʹ μήνες μπορώ να επιδοτο .ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα... Δεν αρκεί μόνο η ανεργία. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, αν η επένδυση που θέλεις να κάνεις είναι επιλέξιμη δραστηριότητα από κάποιο πρόγραμμα, αν είσαι γεωργός ή όχι, αν διαθέτεις τα ίδια κεφάλαια, σε ποια περιοχή θέλεις να δραστηριοποιηθείς, και πολλά άλλα... Θα πρέπει να μου δώσεις κάτι από τα ανωτέρω για να μπορέσω να σου απαντήσω συγκεκριμένα.

   Διαγραφή
 15. Ανώνυμος1:23 π.μ.

  Καλησπερα!απο τις παραπανω πληροφοριες διαπιστωσα οτι δε δινεται η επιδοτηση για ολες τις περιοχες της Ελλαδας.Επειδη ενδιαφερομαι για το προγραμμα και βρισκομαι στην Ευβοια θα ηθελα να μου το διευκρινισετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος3:28 μ.μ.

  Γεια σας, θα πρεπει να συντάξω ενα ανλυτικο business plan ειναι να συμπληρώσω το υποδειγμα εντύπου υποβολής προτασης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος8:12 μ.μ.

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ!
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΧΡΕΩΣΕΙ ΕΝΤΕΛΕΙ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΡΕΦΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ?
  ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΑ ΑΝΗΣΥΧΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΠΧ. ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ,ΚΛΠ.. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ (ΠΧ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΤΟ GOOGLE ΖΗΤΑ 10.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ SITE!). ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος2:48 μ.μ.

  Καλησπερα και συνχαρητηρια για την προσπαθεια σας.Θα ηθελα, αν γνωριζεται, να μου προτεινεται καποιο συμβουλο σε θεματα επιδοτησεων.Θα ηθελα να μιλησω απευθειας διοτι δεν βγαζω ακρη απο το ιντερνετ και απο οτι καταλαβαινω ειμαι λιγακι οριακα καθως απο οτι βλεπω το προγραμμα κλεινει στο τελος του Μαρτη.Ευχαριστω

  Αν δεν θελεται να δημοσιοποιησεται τα στοιχεια του μπορειται να μου τα στειλεται στο vasilistsiplakis@hotmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ανώνυμος12:36 π.μ.

  Καλησπέρα σας, και συγχαρητήρια για το ισότοπο σας!!
  Όπως μπορείτε να με βοηθήσετε στέλνοντας ενα Υπόδειγμα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) για τουριστικό κατάστημα λιανικού - Εμπορείο Τουριστικών ειδών 'Suvenir' (suela.gor@hotmail.com)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καλημέρα,
  Διάβασα τον οδηγό και αν καταλαβαίνω σωστά είναι όλοι οι ΚΑΔ επιλέξιμοι εκτός αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σωστά?
  Μίλησα τηλεφωνικά με κάποιο σύμβουλο και μου είπαν ότι μέχρι σήμερα Παρασκευή θα έστελνε το Υπουργείο νέα διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τους επιλέξιμους ΚΑΔ, όμως δεν έχω βρει κάτι σχετικό. Γνωρίζετε κάτι?
  Ενδιαφέρομαι για τον 92.72.12.02 Υπηρεσίες εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων συντροφιάς στην περιοχή της Ηπείρου.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμος3:52 μ.μ.

  Καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει επιδοτηση για ενοικιαζομενα αυτοκινητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος12:10 π.μ.

  Καλησπερα. Υπαρχει καπου(στο διαδικτιο) οδηγος συμπληρωσης της προτασης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος9:21 μ.μ.

  Καλησπέρα και συγχαρητηρια για την καταπληκτική δουλειά σας.


  Θα ήθελα να ρωτήσω,τι ακριβώς παίζει με τους συμβούλους.
  Ρωτησα κάποιον και μου είπε για 300 ευρω ώστε να μου φτιάξει τον φάκελο..... και σε περίπτωση που περάσω στο προγραμμα θέλει άλλα 1000 σε 4 δόσεις αν θυμάμαι καλα.

  Γιατί είναι τόσο μεγάλα τα ποσά? και γιατί θα πρέπει να ξαναπληρωσω εάν περάσω στο πρόγραμμα?


  Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα χρήματα που δίνουν για τα έξοδα της επιχείρησης.
  Πως ακριβώς γίνεται η πληρωμή και κάθε πότε?
  Υπάρχει περίπτωση να τα πληρωνουμε εμείς και να περιμένουμε μεγάλα διαστηματα για να τα πάρουμε πίσω?

  Τα χρήματα που δίνει το πρόγραμμα είναι το πολύ μέχρι 20.000 ή μπορείς να πάρεις και παραπάνω.... και εάν ναι απο τι ωφείλεται?

  Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούν 2 γυναίκες(φιλες) που θα κάνουν τα χαρτια τους για το πρόγραμμα να φτιάξουν μαζί την επιχειρηση(σαν συνεταιροι)..... και εάν ναι τι παίζει με τα ποσά που θα λάβουν?
  Θα είναι διπλάσια ή μία απο τα ίδια?

  Συγνώμη που σας κούρασα με τις πολλές ερωτήσεις μου!
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος11:06 μ.μ.

  mpes sto site corespond plirwnontai mono an egrithei i epidotisi oxi prin :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος4:22 μ.μ.

  παρακαλω τι ενοει στην ερωτηση αναγκαιοτιτα και σκοπιμοτιτα του επιχειρηματικου σχεδιου σε σχεση με τισ αναγκεσ τισ επιχειρησησ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ανώνυμος4:39 μ.μ.

  Καλησπέρα, ασχολούμαι με το χειροποιητο κόσμημα και με ενδιαφέρει πολύ το πρόγραμμα, έχω μιλήσει και με σύμβουλο, πληρώ τις προυποθέσεις, αλλά έχω μια ερώτηση. Όταν λένε πρώτες ύλες, οι χάντρες τα κορδόνια και τα λοιπά υλικά για την παραγωγή ενός κοσμήματος συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες που δικαιολογούνται ή θεωρούνται εμπόρευμα;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος10:12 μ.μ.

  Γειά σας,
  πως υπολογίζεται τελικά η μέση ηλικία του πάγιου εξοπλισμού? προσθέτουμε την αξία του εξοπλισμού και τη διαιρούμε με τον αριθμό των ετών λειτουργίας της επιχείρησης?
  ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ανώνυμος9:36 μ.μ.

  καλησπέρα σε όλους. επειδή έχασα την προθεσμία υποβολής του εσπα για γυναικεία επιχειρηματικοτητα, μήπως γνωρίζετε πότε θα ξαναβγεί? ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ανώνυμος11:43 μ.μ.

  καλησπερα moss!συχγαρητηρια γι αυτο που κανεις!βοηθας πολυ κοσμο!κ γω με την σειρα μου θα ηθελα αν μπορεις να με βοηοησεις.σκεφτομαι να κανω γηπεδο 5χ5 κ αναψυκτηριο!υπαρχει η δυνατοτητα επιδοτησεις στην συγκεκριμενη επιχειρηση!ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ανώνυμος11:14 π.μ.

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος2:18 μ.μ.

  Γεια σας,ηθελα να ρωτησω,ειμαι 31 ετων αυτη τη στιγμη εργαζομαι,υπαρχει πιθανοτητα ομως να ληξη η συμβαση μου και να μην ξαναανεωθει,μπορω να εχω επιδοτηση για να ανοιξω φυσικοθεραπευτηριο/Ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορώ να επιδοτηθώ για εταιρία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Τις κυκλάδες αφορά και είμαι άνεργη 28 ετών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ανώνυμος10:37 μ.μ.

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω η χρηματοδότηση με ποιον τρόπο γίνεται κ επίσης πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος επειδή κατα καιρούς έχουν παγώσει προγράμματα κ οι ενδιαφερόμενοι έμειναν ξεκρέμαστοι περιμένοντας να υλοποιηθούν τα προγράμματα για αρκετό καιρό έτος κ πάνω?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Καλησπέρα, με λένε Κατερίνα είναι 30 χρονών, ζω στην Αθήνα και έχω κάρτα ανεργίας 2,5 χρόνια. Ενδιαφέρομαι να φύγω και να ζήσω στην επαρχεία και πιο συγκεκριμένα στην Μάνη στη Πελοπόννησο όπου θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Δεν έχω ιδέα πως λειτουργεί όλο το σύστημα με τις επιδοτήσεις, δεν έχω καθόλου κεφάλαιο και θα ήθελα αν μπορείτε να μου δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να κάνω ένα ξεκίνημα. Πρέπει να πάω σε κάποιο υπουργείο να μιλήσω με κάποιον για να μου πουν τι πρέπει να κάνω ή θα μπλέξω τρελά με την γραφειοκρατεία και δεν θα καταφέρω τίποτα? Επίσης θα ήθελα να ξέρω πως συντάσσεται το business plan. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ανώνυμος9:41 μ.μ.

  καλησπερα..!!! Ειμαι απο σερρες και θελω να ασχοληθω με το εμποριο... Υπαρχει καποια επιδοτητη για το νεο ετος η ακομα και τωρα τρεχει καποιο προγραμμα.?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ανώνυμος9:56 π.μ.

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΛΛΑ ΟΠΟΥ ΡΩΤΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.

  ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΤΟ 2014 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ???

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ανώνυμος8:52 μ.μ.

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΙΟ Η ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΜΕΣΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. γεια σας
  καποιο προγραμμα για νεους λογιστες?
  ειμαι 25 χρονων και σκεφτομαι να ανοιξω λογιστικο γραφειο
  σας ευχαριιστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Καλησπέρα! εχει ανοιξει νεο πρόγραμμα γυναικειας επιχειρηματικότητας για 2014-2015;
  Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ανώνυμος11:24 π.μ.

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ,ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΡΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ;
  ΚΙΑ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΣΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΕΝΑ ΠΟΣΟ;ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .ΕΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΘΕΙ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΗ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΛ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ,ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΡΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ;
  ΚΙΑ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΣΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΕΝΑ ΠΟΣΟ;ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .ΕΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΘΕΙ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΗ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΛ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω, διατηρώ κατάστημε με πρόγραμμα έσπα γυναικεία επιχειρηματικότητα, έχω καταθέσει φάκελο με την τελική δόση των χρημάτων και περιμένω να γίνει η κατάθεση όποτε βρούν χρήματα.....
  θα ήθελα να μου πείτε αν ξερετε.. πρέπει να κρατήσω το κατάστημα ανοικτό μεχρι να γίνει η καταβολή της τελικής δόσης ή μπορώ να το κλείσω και τώρα... ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Καλημερα εχω μαγαζι με ζωοτροφες, γεωργικα προιοντα,αλευρα και επισης πουλαω και πουλερικα....(κοτες.παπιεσ,χηνες κτλ) υπαρχει καποια επιδοτηση για να βαλω εμπορευμα στο μαγαζι και αγορα αυτοκινητου? Ευχαριστω πολυ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Καλημέρα.
  Γνωρίζετε για πόσο καιρό πρέπει να παραμένει ανοιχτή μια επιχείρηση που επιδοτήθηκε, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος; Εάν δεν πάει καλά, δηλαδή, πότε μπορώ να την κλείσω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ανώνυμος9:00 μ.μ.

  Καλησπερα!ηθελα να ρωτησω μηπως γνωριζετε ποτε θα μπουνε τα λεφτα του προγραμματος (γυναικεια επιχειρηματικοτητα);πριν λιγες μερες με ενημερωσαν οτι εγκριθηκαν ολα τα σχετικα εγγραφα για το τελικο σταδιο.οποτε ουσιαστικα ειναι σαν να εχω τελιωσει απο το προγραμμα κ απλα περιμενω ποτε θα μπουνε τα χρηματα η τελευταια δοση δηλαδη.εχετε καποια ενημερωση για το Συγκεκριμενο θεμα;ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ILF consulting Φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές και υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, ESPA, Αναπτυξιακού νόμου, leader, αγροτικής ανάπτυξης , ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για ιδιώτες , επιχειρήσεις, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς www.ilfconsult.com 2106926590

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Καλησπέρα, Αγαπητέ πελάτη,
  Χρειάζεστε μια επείγουσα πίστωση;
  Είμαστε εδώ για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας.
  Σας ευχαριστούμε για την επιλογή μας.

  https://www.facebook.com/fastloan13/

  E-mail: info@areas-bnk.com

  http://www.areas-bnk.com/devenez-client/

  ΑπάντησηΔιαγραφή