[ΕΚΛΕΙΣΕ] Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα Ανέργων Γυναικών Ηλικίας 22-64" του 2010

Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών- γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64» για το 2010.

Σκοπός του προγράμματος:
Είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες
* Με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας
* που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία
* μέλη εταιρείας ( Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της η Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιοΠλαίσιο χρηματοδότησης – Επιλέξιμες περιοχές:
Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.
Επιλέξιμες περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:

* Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εξόδου στις τρεις (3) Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία: ποσό 36.600.000,00 ευρώ και 1.525 θέσεις
* Άξονας Προτεραιότητας Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης στις οκτώ (8) Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος:ποσό 45.000.000,00 ευρώ 1.875 θέσεις
* Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εισόδου στις δύο (2) Περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα: ποσό 14.400.000,οο ευρώ και 600 θέσεις

Συνολικός προϋπολογισμός του έργου :
96.000.000,00 ευρώ & 4.000 θέσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα από 9/4/2010.

Δικαιούχοι- Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει:

* Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου ( διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) μέρες πριν την έναρξη)
* Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε κέντρο προώθησης της απασχόλησης(ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
* Να είναι ΄Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
* Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
* Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
* Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών

Διάρκεια: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Ποσό επιχορήγησης:
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000,00 ευρώ
Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000, 00 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή της και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα , όπου διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην περιοχή του δικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr ).Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα:210 9989014, 210 9989016 και 2109989017.

DOWNLOADS ΑΡΧΕΙΩΝ:

Φ.Ε.Κ. (pdf)
Πρόσκληση Προγράμματος (word)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου