[ΕΚΛΕΙΣΕ] ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Στόχος Προγράμματος

- Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων
- Η ενίσχυση δράσεων οικολογικού προσανατολισμού
- Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους καθώς και η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων (πχ. βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοικονόμηση ενέργειας, ορθολογικότερη διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων)
- Η δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων των επιχειρήσεων, που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης

Όρια Προϋπολογισμού Επενδύσεων
- 30.000 € -400.000 €

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και Προϋποθέσεις
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανεξαρτήτως κατηγορίας που λειτουργούν νόμιμα στον ελλαδικό χώρο πριν την 01/01/2008 και υπάγονται τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008):

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 55

55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα: όλες οι υποκατηγορίες

55.2 - Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής: όλες οι υποκατηγορίες ΕΚΤΟΣ της 55.20.19

55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ)

Ποσοστό Επιδότησης και Χρηματοδοτικό Σχήμα
- Επιδότηση 40%-45% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
- Ιδιωτική συμμετοχή (ίδια συμμετοχή και τραπεζικός δανεισμός) 55% - 60%

Επιλέξιμες Ενέργειες
Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες:
1) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
2) Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
3) Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)
4) Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
5) Ενημέρωση και προβολή
6) Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
7) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Όλα τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά επιλέξιμες ενέργειες από τις κατηγορίες 1 και 2.

Επιλέξιμες Δαπάνες

- Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις: όριο 0-20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Προμήθεια μηχανημάτων, συστημάτων και εξοπλισμού: όριο 60-100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ: όριο 0-15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Αμοιβές συμβούλων (παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ): όριο 0-6% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Ενημέρωση και προβολή: όριο 0-5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης

Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει τον μέσου όρο του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία 2ετία (2008 και 2009).

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
- 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων
- Από 01/07/2010 έως 20/08/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου