[ΑΝΟΙΧΤΗ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( Β' ΔΡΑΣΗ ΠΕΠ ΕΣΠΑ)


Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 η δράση, για την επιχορήγηση Μικρομεσαίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ από τα οποία το 70% – 80 % θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% – 30 % νέες επιχειρήσεις.

 Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40% και 60%

 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες ανάλογα με την κατηγορία:Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: 

 • να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού) 
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας 
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 
 • να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια 
 • να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008 (Παράρτημα IV του παρόντος Οδηγού) 
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης 
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ'αρχής από το Πρόγραμμα 
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα V του παρόντος Οδηγού) 
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. 
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) 
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 


 Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:  • να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού) 
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας 
 • οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 2 αυτού (Παράρτημα ΙV του παρόντος Οδηγού) 
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ'αρχής από το πρόγραμμα. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
 • να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις) 
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις) 
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) 
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 
 • εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τα αρχεία του προγράμματος εδώ:
61 σχόλια:

 1. Καλή σας μέρα! Σκέφτομαι σοβαρά να κάνω αίτηση για την παραπάνω επιδότηση όμως όπως είναι φυσικό έχω πολλές απορίες. Έχω μια νεοιδρυθείσα επιχείρηση (από τον Ιούνιο του 12') με παπούτσια στην Αθήνα. Χρειάζομαο άδεια λειτουργίας? Επίσης τι είναι αυτό: οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης ??? Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος2:53 μ.μ.

   kalispera moss,
   eimai 31 xronon anergos k endiaferome na ksekiniso mia epixirish fast food.h epixirish ayth kostologite mazi me ta nikia ths sezon gyro sta 20000 eyro. den exw ta xrimata aythn stigmh. yparxei kapoia epidotisei poy tha mporoyse na me bohthisei poy na m kaliptei ayta ta eksoda?me liga logia xwris kefaleo mporw, exw thn dinatotita na ksekinisw aythn thn epixirish??? k an nai poy mporw na to psaksw.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος2:55 μ.μ.

   kalispera moss,
   eimai o nikos sab 31 xronon anergos k endiaferome na ksekiniso mia epixirish fast food.h epixirish ayth kostologite mazi me ta nikia ths sezon gyro sta 20000 eyro. den exw ta xrimata aythn stigmh. yparxei kapoia epidotisei poy tha mporoyse na me bohthisei poy na m kaliptei ayta ta eksoda?me liga logia xwris kefaleo mporw, exw thn dinatotita na ksekinisw aythn thn epixirish??? k an nai poy mporw na to psaksw.

   Διαγραφή
 2. Καλημέρα.
  Είναι φυσικό να έχεις πολλές απορίες. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα πως πολλές φορές οι ίδιοι που γράφουν αυτούς τους οδηγούς δεν καταλαβαίνουν τι εννοούν! Στο θέμα μας λοιπόν:
  Και βέβαια σαν νόμιμη επιχείρηση θα πρέπει να έχεις άδεια λειτουργίας, ή αν δεν χρειάζεται για το είδος της επιχείρησής σου, να έχεις την αντίστοιχη απαλλαγή ή την εγγραφή στο τοπικό επιμελητήριο. Ο οδηγός σε αυτό είναι ξεκάθαρος: "να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας [...] ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας."
  Φαντάζομαι πως τα έχεις ήδη αυτά από την στιγμή που όπως λες λειτουργεί κανονικά η επιχείρησή σου.
  Όσο για τον ΚΑΔ, αυτός είναι ο λογιστικός κωδικός δραστηριότητας που αναφέρεται στην έναρξή σου. Αν κοιτάξεις επάνω στο χαρτί της έναρξης που σου έδωσε η εφορία, θα τον δεις. Έχει την μορφή 00.00.00 . 'Η μπορείς απλά να ρωτήσεις τον λογιστή σου. Αυτό που λέει ο οδηγός είναι πως πρέπει να έχεις επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας πριν υποβάλλεις για την επιδότηση. Θα πρέπει να δεις την λίστα με τους επιλέξιμους κωδικούς που δίνει το πρόγραμμα. Αν δεν υπάρχει ο κωδικός σου, είναι πολύ εύκολο να πας στην εφορία και να δηλώσεις κι άλλον κωδικό από τους επιλέξιμους ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, ώστε να μπορέσεις να επιδοτηθείς. Βέβαια όλες οι δαπάνες σου θα πρέπει να είναι σχετικές με τον κωδικό αυτόν. Για παράδειγμα: Πουλάς παπούτσια. Θέλεις όμωε να προσθέσεις δραστηριότητα που να πουλάς και χονδρική, γιατί αυτός επιδοτείται από το πρόγραμμα. Θα πρέπει να έχεις τον ΚΑΔ που αφορά "Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων". Πας απλά, και το δηλώνεις στην εφορία πριν υποβάλλεις για την επιδότηση. Όλες οι δαπάνες όμως που θα ζητήσεις να επιδοτηθείς θα πρέπει να σχετίζονται με το χονδρικό εμπόριο. Δεν μπορείς π.χ. να επιδοτήσεις δαπάνη για επισκευή σόλας παπουτσιών, γιατί δεν σχετίζεται με το χονδρικό εμπόριο.
  Ο κατάλογος με τους επιλέξιμους ΚΑΔ βρίσκεται στο παράρτημα ΙΙ, στα αρχεία που υπάρχουν στο link για download που έχω παραπάνω.
  ΑΛΛΑ: Επειδή εδώ είναι Ελλάδα, ο "φωστήρας" του υπουργείου που ανέβασε το αρχεία στο internet έβαλε μόνο την πρώτη σελίδα του παραρτήματος ΙΙ, οπότε θα πρέπει να περιμένεις να το διορθώσουν. Το παραπάνω link θα παραμείνει το ίδιο, καθώς είναι του ίδιου του υπουργείου.
  Στη διάθεσή σου και καλή συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. UPDATE: Προστέθηκε ο σύνδεσμος με τους επιλέξιμους ΚΑΔ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. καλησπερα, ειμαι 28 χρονων ανεργος και εχω μια ιδεα να ανοιξω μαγαζι σε ενα νησι και επειδη δεν καταλαβενω τιποτα απο τα παραπανω για την επιδοτηση σε νεους επιχειρηματιες και δεν ξερω απο που να ξεκινησω και που να απευθηνθω, θα σας παρακαλουσα να μου εξηγησετε οσο το δυνατον γινεται καλυτερα...ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα... Η ερώτησή σου είναι πολύ γενική. Αν θέλεις, μπορούμε να ξεκινήσουμε αν μου πεις ακριβώς τι είδους μαγαζί θέλεις να ανοίξεις, ώστε να δούμε εξ'αρχής αν μπορεί να επιδοτηθεί ή όχι.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος12:48 μ.μ.

  καλημερα....ειμαι 22 χρονων ανεργη και θελω να ανοιξω μια ταβερνα...δεν ξερω αν η ιδεα αυτη δικαιουται επιδοτηση και τι δικαιολογιτηκα πρεπει να καταθεσω και που....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα, δυστυχώς επισιτιστικές επιχειρήσεις δεν επιδοτούνται από το πρόγραμμα αυτό. Καλύτερα να κοιτάξεις το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας, αν είσαι στις επιλέξιμες περιφέρειες. Στη διάθεσή σου.

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος4:08 π.μ.

  KALIMERA.
  thelo na agoraso ena mikro ksenodoxeio stin kriti, to
  opoio omos xreiazete megali anakainisi.
  yparxei tropos na paro epidotisi gia tin anakainisi?
  eyxaristo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν το ξενοδοχείο έχει λιγότερες από 100 κλίνες, και είναι από 3ων αστέρων και κάτω, τότε ναι, μπορείς. Αν όχι, μπορείς να κοιτάξεις τον Νέο Επενδυτικό Νόμο εδώ στο blog. Σε αυτό ίσως να μπορέσεις να χρηματοδοτήσεις και την αγορά του ξενοδοχείου. Δες το και μιλάμε.

   Διαγραφή
 7. kalimera.
  eimai 25 xronwn,eimai artopoios kai thelw na kanw diko mou fourno,alla den exw katholou xrimata. mporw na summetexw s'auto to programa xwris na uparxei apo mena kapoio arxiko kefalaio; o odigos tou upourgeioy den voithaei katholou...
  euxaristw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. ενώ οι φούρνοι είναι επιλέξιμοι από το πρόγραμμα, δεν συνίσταται να προσπαθήσεις να ανοίξεις κάτι δικό σου χωρίς χρήματα. Απάντησα αναλυτικά πρόσφατα σε μια παρόμοια ερώτηση στο post με τα ερωτήματα, ρίξε μια ματιά εκεί να δεις τι εννοώ, και μιλάμε. Στη διάθεσή σου.

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος3:32 μ.μ.

  Καλησπετρα σας...Ενδιαφερεται ο συζυγοσ μου να ανοιξει επιχειρηση,συγκεκριμενα ειναι πολιτικοσ μηχανικοσ και ενδιαφερεται να ανοιξει τεχνικο γραφειο..ειναι επιλεξιμοσ κλαδοσ;;;Η υπαρχει καποιο προγραμμα που να τον επιδοτει σε μεγαλο ποσοστο για την περιοχη της δυτικης Ελλαδας...
  Σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα. Θα πρέπει να κατεβάσετε τον οδηγό του παρόντος προγράμματος, και να δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δραστηριότητες που υπάρχουν στο παράρτημα 2. Μπορεί να διαθέτετε περισσότερους από έναν κωδικούς (μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με τον λογιστή σας). π.χ. βλέπω πως υπάρχει για τους πολιτικούς μηχανικούς επιλέξιμη δραστηριότητα η "Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων". Ζητήστε τους κωδικούς που ήδη έχετε, ώστε να δούμε αν είναι επιλέξιμοι, ή αν όχι, αν μπορεί (και θέλει) να προσθέσει κάποια απο τις επιλέξιμες δραστηριότητες αυτές. Στη διάθεσή σας.

   Διαγραφή
 9. καλημέρα.. Ενδιαφέρομαι να ανοίξω μια επιχείρηση καφέ- αναψυκτήριο στην Καλλιθέα, δικαιούμαι την επιδότηση ή η επιχείριση υπάγεται στις επισιτιστικές επιχειρήσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα, όπως έχουμε πει αρκετές φορες και στο post με τα ερωτήματα, δυστυχώς η ίδρυση καφετέριας δεν είναι επιδοτούμενη δραστηριότητα.

   Διαγραφή
 10. Ανώνυμος2:26 μ.μ.

  Καλησπέρα σας..διαθέτω οικόπεδο στην μεσσηνία παραθαλάσσιο με άδεια οικοδομης μονο όμως για 3 μεζονέτες.Βλέπω ότι στο νέο ΕΣΠΑ,μπορούν να ενταχθούν επιπλωμένες εξοχικές κατοικίες.Υπάρχει καμία τύχη για καινούργιες επιχειρήσεις ή μήπως να μην τρέφω και πολλές ελπίδες γιατί τα περισσότερα λεφτά θα πάνε σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις.
  Και κάτι ακόμα το οικόπεδο ειναι στο όνομά μου λιγότερο από 8 χρόνια (7 για την ακρίβεια).Καπού αναφέρεται στο παραρτημα 7 νομίζω ότι για να επιλεγεί η κατασκευή κτιρίων ως επιχορηγούμενη δραστηριότητα πρέπει να ειναι καποιος κύριος του οικοπέδου τουλάχιστον 8 χρόνια τουλαχιστόν όταν θα πάρει τα λεφτά από τν επιδότηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα. Ναι, μπορεί να ενταχθεί η επένδυσή σας. Το συνολικό ποσό για την περιφέρεια της Πελοποννήσου για νέες επιχειρήσεις είναι 6.750.000, οπότε, σε σύγκριση με άλλες περιοχές, να μεν δεν είναι πολύ, αλλά δεν είναι και λίγο. Το αν θα καταφέρετε να επιδοτηθείτε λοιπόν, εξαρτάται καθαρά από την βαθμολογία που θα πετύχετε.
   Όσο για την 8ετία που λέτε, αυτό δεν σας αφορά, καθώς το ακίνητο σας είναι ιδιόκτητο, Αυτό που διαβάσατε αφορά ακίνητα τα οποία είναι μισθωμένα, οπότε εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα.
   Συνοψίζοντας λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω τα; εξής: α) Οι δαπάνες για κτιριακά μπορούν να είναι μέχρι το 80% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι υπόλοιπες δαπάνες δαπάνες θα πρέπει να είναι σε άλλες κατηγορίες. Θα έλεγα να είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε βαθμολογούμενες κατηγορίες (περιβάλλον, καινοτομία) ώστε να πάρετε μεγαλύτερη βαθμολογία.
   β) Το ανώτατο όριο συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού είναι 300.000 για τον τουρισμό. Αφού μιλάμε για ανέγερση κτιρίων, είστε σίγουρος πως τα χρήματα αυτά είναι αρκετά? Ίσως θα πρέπει να κοιτάξετε και τον Νέο Επενδυτικό νόμο (πρώην αναπτυξιακός), ο οποίος έχει πολύ μεγαλύτερα ποσά προϋπολογισμών.
   Στη διάθεσή σας.

   Διαγραφή
 11. Καλημέρα λεγομαι Σπύρος και θα ήθελα να κάνω μια ερώτιση.Εγω για 5 χρόνια ειχα ενα cafe-bar όμως για κάποιους λόγους πριν απο 7 με 8 μήνες αναγκάστηκα να κλείσω το μαγαζί να φύγω απο το μαγαζί που νοίκιαζα χωρίς να έχω κλείσει ούτε τα βιβλία στην εφορία αλλά ούτε στο πρώιν τεβε τώρα οαεε υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για εμένα? Εαν δεν γίνομαι κουραστηκός θα ήθελα να κάνω και μια ακόμα ερώτιση η αρραβωνιαστηκιά μου δεν έχει κάνει καμία κίνηση για μαγαζί ποτέ υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να υποστηρίζει την σύσταση νέου cafe-bar h cafe για την αρραβωνιαστηκιά μου? Ευχαριστώ πολυ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα Σπύρο. Δυστυχώς όπως έχουμε πει, τα cafe bar δεν είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο πρόγραμμα αυτό. Δεν θα μπορέσει ούτε η αρραβωνιαστικιά σου, καθώς γενικότερα δεν επιδοτείται η δημιουργία τέτοιων δραστηριοτήτων. Αν βρίσκεσαι σε επαρχία, ίσως μπορέσεις να εκμεταλλευθείς το μέτρο 313 που περιλαμβάνει επισιτιστικές επιχειρήσεις. Αν θέλεις, πες μου ποια περιοχή σε ενδιαφέρει για να μπορέσω να σου απαντήσω. Στη διάθεσή σου.

   Διαγραφή
 12. Ανώνυμος4:09 π.μ.

  Καλησπέρα Moss.Μίνι μάρκετ ή ψιλικατζίδικο δεν επιδοτείται?Ούτε λογιστικό?Και επιδοτούν τους στιχουργούς και τους συγγραφείς??χαχ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Όχι, δεν επιδοτείται καμία από τις δραστηριότητες που ανέφερες. Γενικότερα, το λιανικό εμπόριο δεν επιδοτείται. Προφανώς θεωρούνται κορεσμένες δραστηριότητες, και γι'αυτό εξαιρούνται,

   Διαγραφή
 13. Ανώνυμος9:01 μ.μ.

  Καλησπερα. Υπάρχει καποιο προγραμμα για επιδότηση ΤΕΒΕ ή Δ.Ε.Η. ? Μου είπαν κατι τετοιο και δεν το πιστεψα και φυσικα δεν το βρήκα πουθενα στο διαδικτυο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα.
   Το πρόγραμμα των ΠΕΠ που τρέχει αυτή την στιγμή επιδοτεί λειτουργικές δαπάνες για νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις, έως και 40% του συνολικού προύπολογισμου της επένδυσης. Αν πχ κάνεις μια επένδυση συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, μπορεί να επιδοτήσεις λειτουργικές δαπάνες μέχρι 40.000 ευρώ.
   Επίσης, αν είσαι γυναίκα, υπάρχει το πρόγραμμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας που επιδοτεί ΜΟΝΟ λειτουργικές δαπάνες σαν αυτές που ζητάς.
   Αν θέλεις, μπορείς να μου δώσεις παραπάνω πληροφορίες για την επένδυση (περιφέρεια, δραστηριότητα, ύψος προϋπολογισμού) για να σου απαντήσω ακριβώς σε αυτό που σε ενδιαφέρει.
   Πληροφορίες για τα δύο αυτά προγράμματα θα βρεις εδώ στο blog.
   Στη διάθεσή σου.

   Διαγραφή
 14. Ανώνυμος2:52 π.μ.

  Καταρχήν Moss είσαι καταπληκτικός χωρίς υπερβολή.Θα μπορούσες να μου πείς τι ακριβώς εννοεί όαν λέει 'Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα'.
  Για απορίες σχετικά με τις ειδικότητες που πρέπει να απευθυνόμαστε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η "Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα" αναφέρεται σε επιχείρηση που κάνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ αυτό. Δηλαδή επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει τα φωτοβολταϊκά και πουλάει το παραγόμενο ρεύμα. Είναι λοιπόν η δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση αυτή, και η ηλεκτρική ενέργεια είναι το "προϊόν" που εμπορεύεται.
   π.χ. ΔΕΝ αφορά μια οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά για να τροφοδοτεί με ρεύμα την ίδια, και δεν το πουλάει πουθενά. Αυτή η επιχείρηση μπορεί να ασκεί οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να έχει τον ανωτέρω κωδικό.
   Για το "ειδικότητες" που αναφέρεις, αν εννοείς τις δραστηριότητας που μπορούν να επιδοτηθούν, μπορείς να βρεις όλους τους επιλέξιμους κωδικούς στον οδηγό του προγράμματος, στο παράρτημα 2. Μπορείς να τον κατεβάσεις από το link που υπάρχει παραπάνω.
   Στη διάθεσή σου.

   Διαγραφή
 15. Ανώνυμος9:46 μ.μ.

  Eιμαι 40 ετων γυναικα και ενδιαφερομαι να ανοιξω μαγαζι με τοπικα παραδοσιακα προιοντα.μενω σε νησι Νοτιου Αγαιου.Μπορω
  να μπω σε αυτο το προγραμμα?Αν ναι ποιοσ οργανισμος το υλοποιει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Καλησπέρα με λένε Αλεξάνδρα και είμαι 33 ετών.Ψάχνω εδώ και καιρό τις επιδοτήσεις για να ανοίξω μια μικρή επιχείρηση σε ακριτική περιοχή στην Ήπειρο.Ένα μικρό μαγαζάκι με καλλυντικα.Από ότι καταλαβα από αυτα που διάβασα έως τώρα αν κάποιος αποφασίσει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα πρέπει να έχει το κεφάλαιο για να ξεκινήσει και να περιμένει να το παρει πίσω από το ΕΣΠΑ.Σωστά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος12:12 π.μ.

  Καλησπέρα και μπράβο για αυτό που κάνεις η βοήθεια σου είναι πραγματικά μεγάλη ,να σε ρωτήσω κατι και εγω σκέφτομαι να ανοίξω ενα μαγαζι με ειδη υπολογιστών gadget μπαταριές στην Πάρο το καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. καλησπερα Moss.
  Πολυ καλη δουλεια..
  Ειμαι ελευθερος επαγγελματίας με έναρξη απο Ιανουάριο 2012. Εχω μελέτησει αρκετα το προγραμμα ΕΣΠΑ και εχω κάποιες αποριες. Ανήκω στην κατηγορια Παροχή Υπηρεσίας και εχω εντοπίσει εναν ΚΑΔ που για την περιφερεια μου ειναι στην κατηγορία (Α). Θα ήθελα να ρωτ'ησω τα εξής:
  Α)Εχω κάνει εναρξη απο 9-1-2012 οι δαπανεσ που εχω κανει σε εξοπλισμο μπορουν να ενταχθουν στα 20000 χιλ ευρω για να πιασω τον στοχο τον 24600 (με φπα)??
  Β)Οι δαπανες σε εξοπλισμο αναφέρεται οτι ειναι κατα 100 % ,αυτο σημαινει οτι σε ενα προτιμολογιο εξοπλισμου π.χ (πλοτερ,Η/Υ,ετυπωτεσ,τοπογρφικοσ εξοπλισμος κτλ) της τάξησ των 15 χιλ euro πρεπει να εχω τα 7500 χιλ?? ή με καλύπτει στο σύνολο των 15 χιλ??
  γ) Στην αγορα λογισμικου με ενδιαφερει λογισμικο που κοστίζει 2400 ευρω με φπα πρεπει να υπολογιζω οτι θα επιδοτηθω στο όλο ποσο η μμόνο στο 50 %

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλημέρα Moss κάνεις πολυ καλη δουλειά.
  Θέλει η σύζυγός μου να ανοίξει παιδότοπο στην Αττική αλλα είναι μέτοχος στην επιχείρησή μου. Μπορεί να επιδοτηθεί απο αυτό το πρόγραμμα , και αν ναι πως?
  Ευχαριστώ εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος10:31 μ.μ.

  καλησπερα moss!!θα ηθελα λιγηβοηθεια και εγω !!ειμαστε εργολαβοι οικοδομων φτιαχνουμε αυτη την στιγμη μια μεζονετα 230τ.μ. ειναι επειχηρηση χρονων μπορουμε να ενταχτουμε σε καποιο προγραμμα επειδοτησης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμος12:42 π.μ.

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ..ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ..ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ..1ον: ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΩ Σ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ? 2ον: ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΛΩ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ? 3ον: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΕΧΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ? Κ 4ον: ΕΓΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΠΡΙΝ ΠΑΡΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ? ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Καλησπερα,κανεις φοβερή δουλεια!Δεν μπορω εδω και ωρες να βγαλω ακρη!-ΒΟΗΘΕΙΑ-

  διαβασα τα κριτηρια διαχωρισμου

  http://www.diaxeiristiki.gr/images/pep/3_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_%CE%99%CE%99%CE%99_%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5_-_%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_4.3.2013.pdf.pdf

  και δεν μπορω να καταλαβω αν στο ΒΑΘΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ μπορω να μπω στο προγραμμα για να φτιαξω 10 ενοικιαζομενα δωματια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος10:28 μ.μ.

  Καλησπέρα Moss. Εχω κι εγώ μία ερώτηση.
  Εχω ένα διόροφο οίκημα σε τουριστική περιοχή το οποίο νοικιάζω σαν κατοικία και σκέφτομαι αν θα μπορούσα να το μετατρέψω σε δύο ενοικιαζόμενα δωμάτια (σαν μικρό ξενώνα). Επειδή χρειάζεται οπωσδήποτε ανακαίνιση υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να χρηματοδοτεί κάποιο μέρος; Πρέπει να κάνω έναρξη επιχείρησης; Είμαι άνεργος και άσχετος με όλα αυτά..
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος10:48 μ.μ.

  Καλησπερα..θελω να με βοηθηθεις αν μπορεις.
  Θελω να φτιαξω μια μοναδα τυποποιησης ελαιολαδου για εξαγωγες και δεν ξερω αν δικαιουμαι καποια επιδοτηση, αν ναι σε τι ποσοστο και με ποιες προδιαγραφες.Δεν διαθετω μεγαλο κεφαλαιο
  Ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καλημέρα είμαι Γεωπόνος Ζωοτέχνης Τ.Ε. και θα ήθελα να ξέρω αν δικαιούμαι επιδότηση για την δημιουργία καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και συναφών ειδών στην περιοχή του νομού Αττικής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Καλησπερα ενδιαφερομαι να ανοιξω μια επειχηρηση μαζι με τον αδερφο μου ειμασται και οι 2 55-57 χρονων εχω ομως και τα παιδια μου 18-21 ετων. Η επειχηρηση αφορα εμποριο τριφυλιου και καλαμποκιου αρχικα αλλα αργοτερα σκεφτομασται επεκτεση και σε αλλους τομεις. Θα μπορουσα να ωφελιθω απο καποιο προγραμμα επιδοτισης και ναι πως? Εχω βρει ειδη την αποθηκη που θα αποθηκευω το εμπορευμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. γεια σασ ειμαι 26 χρονων κ θελω να ανοιξω ενα μαγαζι με ρουχα στο νιση μου τι επιδοτησεισ ισχυουν? ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ανώνυμος12:36 π.μ.

  καλησπερα!!εχω μια επιχειρηση ενοικιαζομενων διαμερισματων (6 στο συνολο) στα χανια η οποια χρειαζεται αμεσα ανακαινιση..δεν λειτουργει εδω και χρονια λογω ελλειψης χρηματων για την ανακαινιση...επισης δεν λειτουργει σαν τουριστικη επιχειρηση,αλλα σαν ενοικιαζομενα σπιτια πλεον...μπορει να ενταχθει στο προγραμμα?? ευχαριστω για τον χρονο σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ανώνυμος1:46 μ.μ.

  Καλησπέρα 37 χρονών και ετοιμαζομαι να ιδρυσω μια Ε.Π.Ε μαζι με ενα ατομο ακομη ιδιας ηλικίας. Υπαρχει κάποια επιδότηση 100% η οσο το δυνατον μεγαλύτερο ποσοστο? Η εταιρία θα ασχολείται με ηλεκτρομηχανολογικα εργα - αυτοματισμους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ανώνυμος8:14 μ.μ.

  Καλησπέρα ειμαι άντρας άνεργος,28 ετών και σκέφτομαι να ανοίξω (με την συζυγο μου που ειναι γνώστης του επαγγέλματος) μια επιχείρηση που να εμπορεύεται καλλυντικά.Η επιχείρηση θα είναι στο όνομα μου,θα ήθελα να μάθω εαν κάτι τέτοιο επιδοτήτε και εαν δεν υπαρχεί κάποιο πρόγραμμα αυτή την εποχή,κάνοντας την έναρξη μέσα στο 2013 και βγούν καινούριες επιδοτήσεις στο 2014,από την εμπειρία σας αν θα μπορώ να κάνω αίτηση τότε να ενταχτώ;Ευχαριστώ πολύ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος9:12 μ.μ.

  καλησπερα moss!συχγαρητηρια γι αυτο που κανεις!βοηθας πολυ κοσμο!κ γω με την σειρα μου θα ηθελα αν μπορεις να με βοηοησεις.σκεφτομαι να κανω γηπεδο 5χ5 κ αναψυκτηριο!υπαρχει η δυνατοτητα επιδοτησεις στην συγκεκριμενη επιχειρηση!ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Γεια σας θα ηθελα να ρωτησω για ενα μαγαζι που εχω ταβερνα το οποιο ηταν κλειστο για 3 χρονια και τωρα σκεφτομαι να το ξαναανοιξω η αδεια υπαρχει και θελω να μαθω εαν υπαρχει καποιο προγραμμα μεσω εσπα και εχω ακουσει για κατι δανεια που δινουν με χαμηλο επιτοκιο.Το μαγαζι βρισκετε εξω απο το Ηρακλειο Κρητης σε ενα χωριο.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Υ.Γ
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΜΟΥ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΜΑΙΛ Η ΜΟΝΟ ΣΤΟ σαιτ ΣΑΣ?gmkorni@hotmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ανώνυμος3:52 μ.μ.

  kalispera tha eithela na rotiso an mporo na paro epidotisi gia na anikso campinkg,kai poy tha apefthintho gia na enimerotho gia sigoyres kiniseis..efxaristo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ανώνυμος5:53 μ.μ.

  kalhspera tha ithela na rwthsw an auth thn periedo uparxei kapoio programma epidothseis gia fourno-artopioio i an den epidothte kati tetoio!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ανώνυμος1:05 μ.μ.

  kalispera thelo na anikso ena ixthiopolio uparxei epidotisi?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Καλημέρα σας.Ειμαι 28 χρονών και ενδιαφέρομαι για την σύσταση μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου με κύριο στόχο τις εξαγωγές. Μετα απο μια προσωπική έρευνα λόγω της ιδιότητας μου ως οικονομολόγος προκύπτει μια επένδυση της τάξεως των 300.000-400.000 χιλιάδων ευρώ.Λόγω της ύπαρξης μηδενικών αρχικών κεφαλαίων θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει η δυνατότητα δανειοδότησης του αρχικού κεφαλαίου και επιπρόσθετα αν είναι εφικτό ενα τέτοιο εγχείρημα λόγω της μη ύπαρξης κεφαλαίου.Επιπρόσθετα οσον αφορά την επιδότηση σε τι ποσοστό θα μπορούσε να επιδοτηθεί μια τέτοια μονάδα.Ο χρόνος εκταμίευσης της επιδότησης επιτρέπει την ολοκλήρωση και λειτουργία της επιχείρησης απλά με τη δανειοδότηση; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ανώνυμος11:23 π.μ.

  καλημερα , μπραβο για τη σελιδα !!!! θα ηθελα να ρωτησω, θελω να ανοιξω εμπορικο καταστημα με ειδη φυτικων βιολογικων καλλυντικων στην αθηνα σε συνεργασια με συγκεκριμενη επιχειρηση παραγωγης φυτικων καλλυντικων που εδρευει στην επαρχια.οχι franchise. ειμαι 33.μπορω να μπω στη συγκεκριμενη επιδοτηση? πιο βημα πρεπει να κανω πρωτα?ευχαριστω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ανώνυμος5:18 μ.μ.

  καλησπερα και χρονια πολλα. Με λενε χριστινα και ειμαι 43 ετων Θελω να ανοιξω ενα μαγαζι με παραδοσιακα προιοντα αλλα και μαναβικη Δικαιουμε επιδοτηση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ανώνυμος6:20 μ.μ.

  Καλησπέρα σκεφτομαι να ανοιξώ μια ατομική επιχείρηση κατασκευή και εμπορία ενδυμάτων..Θα μπορουσα να επιδοτηθώ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ανώνυμος1:53 μ.μ.

  Καλημέρα. Ισχύει η επιδότηση ακόμα και σήμερα που μιλάμε;; Δεν φαίνεται κάπου στη σελίδα σας η χρονολογία των σχολίων, ώστε να ξέρει κανείς αν η σελίδα είναι ακόμα εν λειτουργία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ανώνυμος9:37 μ.μ.

  Γεια σου MOSS ειμαι ανεργη 2 χρονια ειμαι 26 χρονων...θελω να ανοιξω ενα τουριστικο μαγαζι στην κρητη..δικαιουμαι καποια επιδοτηση??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Ανώνυμος10:53 π.μ.

  σ αυτές τις επιδοτήσεις εντάσσονται οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Ανώνυμος12:46 μ.μ.

  Γεια σας. Παρακαλω επειδη θα επιθυμουσα να κανω ενα συνεργειο καθαρισμου πχ ξενοδοχειων, σπιτιων,
  κλπ .....αλλα εσωτερικων χωρων θα μπορουσατε να με κατευθυνετε για τις ενεργειες που πρεπει να κανω και τι επιδοτησεις υπαρχουν! ειμαι ανεργη και δεν εχω κεφαλαιο. Σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ανώνυμος6:48 μ.μ.

  εχω ενα χτισμα στα τουβλα η οικοδομηκη αδεια ειναι για διαμερισματα θα ηθελα να ξερω εαν θα μπορουσα να το κανω ενοικιαζωμενα και εαν υπαρχη καμια επιδοτησησε αυτη την περιπτωση Σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Χαίρετε,
  Αυτό είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό που κα Jane Alison, ένα ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα δάνειο έχει ανοίξει μια οικονομική ευκαιρία για όλους που έχουν ανάγκη από κάθε οικονομική βοήθεια. Δίνουμε έξω δάνειο με επιτόκιο 2% σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και εταιρείες κάτω από ένα σαφή και κατανοητό τρόπο και την κατάσταση. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας μέσω e-mail στο: (saintloans@hotmail.com)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ILF consulting Φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές και υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, ESPA, Αναπτυξιακού νόμου, leader, αγροτικής ανάπτυξης , ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για ιδιώτες , επιχειρήσεις, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς www.ilfconsult.com 2106926590

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Γεια σε όλους,
  Χρειάζεστε ένα δάνειο; Επικοινωνήστε με αυτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (co-operative1@hotmail.com) Είμαι η Jennifer Gehret, κατοικώ στο Woodlyn Pennsylvania ΗΠΑ και είμαι ευτυχισμένη γυναίκα σήμερα και είπα στον εαυτό μου ότι οποιοσδήποτε δανειστής που διασώσει την οικογένειά μου από την κακή μας κατάσταση, Να αναφερθώ σε οποιοδήποτε άτομο που ψάχνει για ένα εξασφαλισμένο και ακάλυπτο δάνειο στην εταιρεία του, έδωσε ευτυχία σε μένα και την οικογένειά μου, χρειαζόμουν ένα ποσό επείγουσας πίστωσης ύψους $ 250.000,00 για να ξεκινήσω τη ζωή μου όλος πέρα ​​καθώς είμαι μητέρα με 2 παιδιά συναντήθηκα σε σχόλια στην ιστοσελίδα όπου μια κυρία ονομάζεται Courtney Winchester, αλλά ποτέ δεν πίστευα αυτή τη γυναίκα αν και έχω scammed αρκετές φορές από κάποια απάτη στο διαδίκτυο πριν από λίγους μήνες, αλλά εξακολουθώ να επιμένω και να έχουν την πίστη ότι αυτή τη φορά θα Έχει σίγουρα το δάνειό μου και ήρθα σε επαφή με αυτό το τίμιο και ο ΘΕΟΣ που φοβόταν τον άνθρωπο όνομα Ryan Wyatt ο διευθύνων σύμβουλος του Calvin Larry Lenders τότε μου ζητήθηκε να συμπληρώσω τον υποψήφιο δανείου και να υπογράψω ενώ το δάνειό μου ήταν υπό επεξεργασία αργότερα μέσα σε 24 ώρες έλαβα SMS στην τράπεζά μου ότι το α Το ποσό των 250.000,00 δολαρίων έχει πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό μου επειδή ο κ. Ryan Wyatt υπόσχεται να βάλει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου αφού ο υποψήφιος δανείου του υποβλήθηκε σε αυτόν και ποτέ δεν απέτυχε πάντα να στέκεται δίπλα από το λόγο του και έναν αποκαλούμενο αξιόπιστο αν είστε Που χρειάζονται βοήθεια από μια πραγματική και αξιόπιστη εταιρεία σήμερα, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (co-operative1@hotmail.com) δεν κάνει αυτό, αλλά προσεύχομαι θεός πρέπει να συνεχίσει να τον ευλογεί για το χαμόγελο που έχει βάλει στο πρόσωπό μου και Από εκείνη της οικογένειάς μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Είμαι ο κ. Brabra άγκιστρο από το όνομα. Ζω στην Ελλάδα, θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το μέσο για να ειδοποιήσω όλους τους αιτούντες δάνεια να είναι πολύ προσεκτικοί επειδή υπάρχουν απάτες παντού Πριν από λίγους μήνες ήμουν οικονομικά τεταμένη και λόγω της απελπισίας μου έπεσα από scammed από αρκετές σε απευθείας σύνδεση δανειστές είχα σχεδόν χάσει την ελπίδα μέχρις ότου ένας φίλος μου ανέφερε σε έναν πολύ αξιόπιστο δανειστή που κάλεσε την κυρία Stella Rene που μου δανείζει ένα ακάλυπτο δάνειο ύψους 85.000.000 μέσα χωρίς άγχος Αν χρειάζεστε οποιοδήποτε είδος δανείου επικοινωνήστε μαζί της τώρα μέσω: {mrsstellareneloanfirm1@gmail.com } Χρησιμοποιώ αυτό το μέσο για να ειδοποιήσω όλους τους αιτούντες δάνεια εξαιτίας της κόλασης που πέρασα στα χέρια αυτών των δόλιων δανειστών Και δεν θέλω ακόμη και ο εχθρός μου να περάσει μέσα από τέτοια κόλαση που πέρασα από τα χέρια αυτών των δόλιων online δανειστές, θα ήθελα επίσης να με βοηθήσετε να διαβιβάσω αυτές τις πληροφορίες σε άλλους που χρειάζονται επίσης ένα δάνειο μόλις λάβετε επίσης το δάνειό σας από την κα Stella Rene προσεύχομαι ότι ο Θεός θα πρέπει να της δώσει μια μακρά ζωή.

  Ο Θεός να την ευλογεί για πάντα.

  βραχίονα

  ΑπάντησηΔιαγραφή