[ΕΚΛΕΙΣΕ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" κυρίως αποσκοπεί στην:

- Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική καινοτομία.
- Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.Το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Καινοτομία
- Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας. (Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό / κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου κλπ.)

Παράλληλα με την ενίσχυση καινοτομικών ιδεών το πρόγραμμα επιδιώκει:

- Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού και θετικών προοπτικών.
- Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές.
- Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης ή / και υψηλών προοπτικών ζήτησης από την εγχώρια ή / και διεθνή αγορά.
- Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων / υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.
- Αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας / συνέργιας με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα ή / και επιχειρηματικούς εταίρους.
- Δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης.
- Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες υπό την προϋπόθεση ότι τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες μία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις αυτές διευθύνονται από γυναίκα σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του Κεφ. 6 του παρόντος.

Σε ποιους απευθύνεται


- Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) ή ατομική επιχείρηση ή Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης που εντάσσονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα ΙV κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και έχουν έναρξη δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (Φυσικά Πρόσωπα - Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις) ή

- που κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συστήσει επιχείρηση και κάνει έναρξη δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση (Νεοσύστατες Επιχειρήσεις) ή

- επιχειρήσεις που θα πρέπει, μέχρι και την 31/12/2010 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (Νέες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις).

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από:

- 30.000€ έως 300.000€ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους τομείς – κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 2008)
- 20.000€ έως 200.000€ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων του παρόντος.

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις
Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων & Τεχνικού Φακέλου
Λειτουργικές Δαπάνες

Περίοδος υποβολής

από 15/7/2011 έως 30/9/2011

DOWNLOADS


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου