[ΕΚΛΕΙΣΕ] Προκήρυξη για τη δράση «Συνεργασία»

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στη δράση «Συνεργασία».

Βασικό στόχο της δράσης αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων...
...η ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής μέσω της υλοποίησης έργων Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που: α. ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, β. υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική και γ. παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι πέντε Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας « και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας», Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» και Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π. 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 76,1 εκατ. ευρώ. Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι: 1. Υγεία, 2. Βιοτεχνολογία, 3. Ενέργεια-Περιβάλλον-Κλίμα 4. Νανοτεχνολογία, 5. Μεταφορές, 6. Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες-Πολιτισμός 7.Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 8. Κλωστοϋφαντουργία-Μεταποίηση (περιλαμβανομένων των τροφίμων).

Η προκήρυξη της δράσης αφορά δύο Πράξεις:

- Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού 300.000 -1.000.000 ευρώ) και

- Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 -3.000.000 ευρώ).

Και οι δύο Πράξεις της δράσης απευθύνονται σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων, ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων. Οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες-στόχοι) της δράσης είναι οι επιχειρήσεις (η συμμετοχή των οποίων είναι υποχρεωτική στη σύμπραξη), ανεξαρτήτως μεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς θα συμμετέχουν κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των προϊόντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν.

Οι προτάσεις ενίσχυσης/χρηματοδότησης υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ / ΕΥΣΕΔ - ΕΤΑΚ. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά στη ΓΓΕΤ για όσο διάστημα διαρκεί η εκάστοτε προκήρυξη. Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 16/10/2009 (καταληκτική ημερομηνία) στην εξής διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ/ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14-18, 115 27 ΑΘΗΝΑ, Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Τηλ.: 210 7458000 (τηλεφωνικό κέντρο), 210 7458172, 210 7458195.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου