[ΕΚΛΕΙΣΕ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (UPDATED)

ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Υπουργείου Ανάπτυξης δημοσιοποιήθηκε ο τελικός οδηγός των προγραμμάτων για νέους και για γυναίκες επιχειρηματίες, «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» και «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας».

Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι από 15/06/2009 και μέχρι 16/11/2009 (last update).

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης για όλες τις περιοχές, και 60% για τα νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους και για τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές...

Επιλέξιμοι φορείς για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» είναι οι νέοι και νέες που γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991, ενώ για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» οι γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Και στις δύο περιπτώσεις οι φορείς υποβολής πρέπει να είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης και του τομέα της ανακύκλωσης / περιορισμού ρύπανσης, τα 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και τα 80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις με κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000€.

Εντάσσονται επιχειρήσεις που θα πρέπει να είναι ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (4/3/2009). Απαραίτητη προϋπόθεση στα εταιρικά σχήματα, είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο Νέοι-Νέες ή Γυναίκες, ανάλογα με το πρόγραμμα, με ποσοστό 75% και να συμμετέχουν στη διαχείριση της εταιρείας. Επιτρέπεται η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων με ποσοστό μέχρι 25% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου.

Η ιδιωτική συμμετοχή, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Επιχορήγησης, δύναται να καλυφθεί και με Τραπεζικό Δάνειο μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού.

Οι επιλέξιμές δαπάνες αφορούν:

Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών

1 Πάγια (Εξοπλισμός , ειδικές εγκαταστάσεις κ.α)
1.1 Εξοπλισμός
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας:
·Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων.
·Μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.
·Ποιοτικού ελέγχου.
·Εξοπλισμός διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια κ.λπ.).
·Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων.
·Εξοπλισμός περιορισμού της ρύπανσης και εξοικονόμησης πρώτων υλών. (Συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων).
·Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας).
·Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμικό (S/W) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.
·Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών).
·Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια).
·Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντέξιον κλπ.).
·Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού.

1.2 Ειδικές Εγκαταστάσεις
Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:

·Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση).
·Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης).
·Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, συμπαραγωγής ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
·Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υποχρεωτικά δαπάνες για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

2 Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
Η κατηγορία δαπανών αφορά:
·Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρησιμοποίησή τους στην προτεινόμενη επένδυση.
·Διαμόρφωση χώρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, όπου αυτές απουσιάζουν πλήρως.
·Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.
·Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας ή/και περιορισμού της ρύπανσης
·Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω.

3 Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων
3.1 Προβολή – Προώθηση
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες:
·Συμμετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών).
·Διαφημιστικής καταχώρησης σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/ εξειδικευμένα για το αντικείμενο περιοδικά
·Δημιουργίας λογότυπου.
·Σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων.
·Σχεδιασμός ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο (Internet).
·Δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).
·Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης.

3.2 Άλλες δαπάνες
·Μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας
·Δαπάνες για την απόκτηση πατέντας ή/ και πιστοποιητικών βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
·Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών

3.3 Υπηρεσίες Συμβούλων
Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά μόνο τα παρακάτω:
·Τεχνική βοήθεια (σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του έργου, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας).
·Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Νεανική επιχειρηματικότητα:

Προκήρυξη Προγράμματος
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Υλοποίησης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιλέξιμοι ΚΑΔ
Κανονισμός de minimis
Περιοχή Γ του επενδυτικού νόμου
ΦΕΚ - 1744 (Πυροπαθών)
ΦΕΚ - 1845 (Πυροπαθών)
ΦΕΚ - 1336 (Σεισμοπαθών)
Υπόδειγμα Eντύπου Υποβολής
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης


Γυναικεία Επιχειρηματικότητα:

Προκήρυξη Προγράμματος
Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Υλοποίησης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιλέξιμοι ΚΑΔ
Κανονισμός de minimis
Περιοχή Γ του επενδυτικού νόμου
ΦΕΚ - 1744 (Πυροπαθών)
ΦΕΚ - 1845 (Πυροπαθών)
ΦΕΚ - 1336 (Σεισμοπαθών)
Υπόδειγμα Eντύπου Υποβολής
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης


ΝΕΟ:
Νέα απόφαση παράτασης υποβολής προτάσεων

1 σχόλιο:

  1. Είμαι η κ brabra γάντζο από το όνομα. Ζω στην Ελλάδα, θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το μέσο για να προειδοποιήσει όλους τους αιτούντες δάνειο να είναι πολύ προσεκτικοί, επειδή υπάρχουν απάτες παντού πριν από λίγους μήνες ήμουν οικονομικά τεταμένες, και λόγω της απελπισίας μου ήμουν scammed από διάφορους σε απευθείας σύνδεση δανειστές που είχα χάσει σχεδόν την ελπίδα έως ότου ένας φίλος μου μου αναφέρεται σε ένα πολύ αξιόπιστο δανειστή που ονομάζεται κα Στέλλα Rene που μου δανείσετε ένα εξασφαλισμένο δάνειο των 800.000 μέσα σε 50mins χωρίς άγχος Αν είστε στην ανάγκη του κάθε είδους δάνειο μόλις έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση μέσω: {mrsstellareneloanfirm1@hotmail.com} Είμαι χρησιμοποιούν αυτό το μέσο για να ενημερώσουμε όλους τους αιτούντες δάνειο, λόγω της κόλασης πέρασα στα χέρια αυτών των δόλιων δανειστών Και δεν θέλω καν εχθρό μου να περάσει μέσα από τέτοια κόλαση που πέρασα μέσα στα χέρια εκείνων δόλια απευθείας σύνδεση δανειστές, εγώ θα ήθελα επίσης να βοηθήσει να περάσει τις πληροφορίες αυτές σε άλλους που είναι επίσης στην ανάγκη ενός δανείου, αφού έχετε επίσης να λάβετε το δάνειό σας από την κ Kate Λίζα προσεύχομαι ότι ο Θεός θα της δώσει μια διάρκεια ζωής.

    Ο Θεός να την ευλογεί πάντα.

    brabra

    ΑπάντησηΔιαγραφή