To Business Plan για τουριστική επιχείρηση

Παράδειγμα Business Plan για τουριστική επιχείρηση.
Στο προηγούμενο άρθρο αναλύσαμε τι είναι το Business Plan και τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η σύνταξη του. Τώρα θα εξετάσουμε τι περιλαμβάνει συνήθως ένα business plan για συγκεκριμένες περιπτώσεις υποθετικών επιχειρήσεων.

Παράδειγμα Α: Υφιστάμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο τουριστικών ειδών σε νησί της Δωδεκανήσου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνει 7 κύριες ενότητες, οι οποίες θα είναι οι εξής:

1) Καταγραφή των πληροφοριακών στοιχείων της επιχείρησης.


Περιλαμβάνει εκτός των άλλων, και σημαντικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως τον σκοπό της, τις δραστηριότητές της, την ιστορική της εξέλιξη, το πραγματικό μέγεθος της, και ανάλυση των δυνατοτήτων του επιχειρηματία ή των εταίρων. Ειδικότερα για το τελευταίο, αναλύεται και τεκμηριώνεται η δυνατότητα διάθεσης των απαιτουμένων ιδίων κεφαλαίων στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο και το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης σε συσχετισμό με τα επίσημα οικονομικά τους στοιχεία (ή την οικονομική επιφάνεια των μετόχων /εταίρων τους εφόσον υπάρχει απόφαση για εισφορά νέων κεφαλαίων). Όλα αυτά σε συσχετισμό με τα παραχωρημένα επίσημα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

2) Ανάλυση και διάγνωση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης.


Παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία που περιγράφουν το προφίλ της επιχείρησης, με σαφή αναφορά στο χρόνο έναρξης της λειτουργίας της και στην τεκμηρίωση του χρόνου προηγούμενης δραστηριότητας στο αντικείμενο της πιθανής νέας επένδυσης.
Καταγράφονται στοιχεία όπως τα φυσικά καταστήματα, ο εξοπλισμός, τα συστήματα μηχανογράφησης, τα μεταφορικά μέσα, τα διαθέσιμα προϊόντα (κατάστημα και αποθήκη). Αναλύεται η οργανωτική και διοικητική δομή της επιχείρησης, με σαφή περιγραφή του ανθρώπινου δυναμικού ανά τομέα και δραστηριότητα, με βάση το εκάστοτε οργανόγραμμα. Τέλος, καταγράφονται όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας, μαζί με ανάλυση ανά κατηγορία προϊόντων.

3) Ανάλυση του κλάδου της δραστηριότητας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού.


Πρόκειται για μια από τις σπουδαιότερες ενότητες ενός business plan. Εδώ αναλύεται η πελατειακή αγορά την οποία στοχεύει η επιχείρηση, η τοπική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, και σε τι επίπεδα κινείται ο ανταγωνισμός.
• Αναλύεται η αγορά των πελατών. Οι τουρίστες που επισκέπτονται το συγκεκριμένο νησί διαφοροποιούνται ως προς την χώρα από όπου προέρχονται, τις ημέρες που μένουν στο νησί, την κατηγορία ξενοδοχείου που μένουν, τα είδη προϊόντων τα οποία ψωνίζουν, κλπ. Η ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών θα χρησιμοποιηθούν επίσης στην εκτίμηση και την κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία.
• Καταγράφεται η διάρθρωση του κλάδου (υφιστάμενες επιχειρήσεις, το μέγεθός τους, τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων του κλάδου, η γεωγραφική κατανομή, το τεχνολογικό επίπεδο).
• Καταγράφονται οι κύριες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και παρουσιάζονται σε συγκρίσεις με την εξεταζόμενη επιχείρηση.
• Καταγράφονται οι τιμές των προϊόντων του ανταγωνισμού σε επίπεδο τοπικής αγοράς αλλά και στις χώρες προέλευσης των πελατών.
• Παρουσιάζονται προβλέψεις μελλοντικών επενδύσεων στην εν λόγω αγορά, και οι προοπτικές ανάπτυξής της.
• Προσδιορίζονται οι προοπτικές της επιχείρησης για καθιέρωση στην τοπική αγορά και το μερίδιο της στην αγορά αυτή.
Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης επιχείρησης, πρέπει να μελετηθεί πως επηρεάζεται από τον τοπικό, τον εθνικό και τον παγκόσμιο παράγοντα. Η μελέτη της αγοράς πρέπει να γίνει καταρχάς µε την ανάλυση των παγκόσμιων τουριστικών ροών ώστε να προβλεφτεί πως θα εξελιχθεί η τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Μια τελική αξιόπιστη εκτίμηση της ροής τουριστών στο συγκεκριμένο νησί είναι το ζητούμενο, μιας και θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των πιθανών εσόδων.

4) Προσδιορισμός των αδύνατων σημείων. Ανταγωνιστική θέση και αιτολόγηση της στρατηγικής της επιχείρησης.


Γίνεται ειδική επισήμανση των σημείων της επιχείρησης, όπου τυχόν υφίστανται ή επιδιώκεται να προληφθούν, αδυναμίες σε σχέση με τον ανταγωνισμό (διεθνή και εγχώριο) και οι οποίες επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν με το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο.
Προσδιορίζεται η στρατηγική της επιχείρησης για τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη αυτής.
Περιγράφονται οι στόχοι της μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου, σε τομείς όπως εφοδιασμός, διαχείριση αποθεμάτων, προώθηση προϊόντων, ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών, πρόσληψη και κατάρτιση νέου ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.

5) Ανάλυση επένδυσης.


Σε αυτήν την ενότητα γίνεται παρουσίαση (αν υπάρχει) της ενδεχόμενης μελλοντικής επέκτασης της επιχείρησης σε προϊόντα ή δραστηριότητες, και η τεκμηρίωσή της με τεχνικά στοιχεία. Εδώ απαντώνται ερωτήματα όπως:
• Ποια η σκοπιμότητα της επένδυσης;
• Πως θα επεκταθεί; Σε ποια προϊόντα ή/ και σε ποιες δραστηριότητες;
• Ποιες οι ανάγκες για νέες θέσεις εργασίας;
• Απαιτούνται αλλαγές στο φυσικό κατάστημα; Πως θα διαμορφωθεί;
• Χρειάζεται νέος εξοπλησμός;
• Ποιες είναι οι απαιτούμενες δαπάνες;
• Υπάρχουν απρόβλεπτα κόστη;
• Πως θα χρηματοδοτηθεί η επένδυση; Αρκούν τα διαθέσιμα κεφάλαια; Απαιτείται εξεύρεση εξωτερικής χρηματοδότησης;
• Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου , και ποιο της εξόφλησης και απόσβεσης των δαπανών;

6) Προοπτικές βιωσιμότητας και κερδοφορίας. Προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης για την επόμενη τριετία.
Εδώ παρατίθενται οι προβλέψεις βιωσιμότητας (λογαριασμός εκμετάλλευσης και ροές κεφαλαίων), για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας μετά την σύσταση του σχεδίου. Εξετάζεται η συνολική βιωσιμότητα για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας που προκύπτει, αν προγραμματίζεται, και μετά την πραγματοποίηση και της νέας επένδυσης. Σε αυτήν την περίπτωση διαχωρίζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της νέας επένδυσης και υπολογίζεται ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του επενδυτικού σχεδίου επί του συνόλου των επενδυόμενων κεφαλαίων.
Στη συνέχεια υπολογίζονται οι ταμειακές ροές (θετικές ή αρνητικές) που δημιουργούνται στην επιχείρηση.
Σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρονται αναλυτικά και τεκμηριώνονται οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι παραπάνω προβλέψεις και υπολογισμοί.

7) Δυνατότητες Χρηματοδότησης

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι δυνατότητες που έχει η επιχείρηση να λάβει εξωτερική χρηματοδότηση και παρατίθενται αναλυτικά οι πιθανοί φορείς χρηματοδότησης.

Συνοψίζοντας λοιπόν, με βάση τα στοιχεία αυτά το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως
• ποια είναι η απόδοση της επιχείρησης σε 3-5 χρόνια και να συγκριθεί µε εναλλακτικές επενδύσεις.
• αν χρειάζεται να αναπροσαρμοσθεί το μέγεθος της επιχείρησης ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη ή μεγαλύτερη απόδοση
• αν και πότε τα έσοδα θα υπερβούν τα λειτουργικά έξοδα.
• σε πόσα χρόνια αναμένεται να αποσβεστεί η επένδυση,
• αν χρειάζεται να αναπροσαρμόσει τις αρχικές υποθέσεις για τον τύπο τουρίστα που απευθύνεται, τα προϊόντα τα οποία προσφέρει, κ.ά
•που και πως μπορεί να χρηματοδοτηθεί

Τέλος ένα επιχειρηματικό σχέδιο, έστω και της κατηγορίας που αναφέρθηκε, μπορεί να προσφέρει εναλλακτικά σενάρια, ώστε να μελετηθούν τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που κάποιες μεταβλητές εξελιχθούν µε χειρότερο ή καλύτερο τρόπο από ότι η μέση παραδοχή.

Πόσο κοστίζει ένα business plan;

Το ερώτημα που καλείται το επιχειρηματικό σχέδιο να απαντήσει θα προσδιορίσει σε μεγάλο βαθμό το κόστος και την μεθοδολογία. Η δημιουργία ενός σχεδίου που εξετάζει την παρουσία µια επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο όπου πολλές από τις παραμέτρους της ανάλυσης θεωρούνται ως δεδομένες, και η πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες αυτές είναι εφικτή, έχει μικρό κόστος. Αν απαιτούνται περεταίρω μελέτες, το κόστος αυξάνεται αναλογικά.

Στο επόμενο άρθρο, θα παρουσιαστεί παράδειγμα business plan για μια νέα, μη υφιστάμενη επιχείρηση.* Το παρόν άρθρο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και η αναδημοσίευσή του στο e-pidotiseis.blogspot.com γίνεται με άδεια του συντάκτη. Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση του χωρίς την άδεια του συντάκτη.

3 σχόλια:

 1. Ανώνυμος2:41 μ.μ.

  Καλησπέρα, δηλαδή για τις επιδοτήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων πχ πρέπει πρώτα να στήσεις όλη την επιχείρηση και μετά ενώ είναι ανοιχτή και δουλεύει να πας να κάνεις αίτιση για επιδότηση; Ευχαριστώ, Εύη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μην εμπιστεύεστε κανένα. Ο Ανδριανός Δημόπουλος είναι απατεώνας. Με ξεγελάσε. Πήρε πάνω από 1300 ευρώ για τις διαδικασίες του δανείου και εννοείται ήταν όλα ψέματα. Μακριά από Ανδριανός Δημόπουλος. είναι απατεώνας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επιτρέψτε μου να σας συστήσω στις υπηρεσίες χρηματοδότησης LE-MERIDIAN. Είμαστε άμεσα σε καθαρή χρηματοδότηση δανείων και έργων από άποψη επενδύσεων. Παρέχουμε λύσεις χρηματοδότησης σε ιδιώτες / εταιρείες που επιδιώκουν πρόσβαση σε κεφάλαια στις κεφαλαιαγορές, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ακίνητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φαρμακευτικά προϊόντα, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές, κατασκευές, ξενοδοχεία κλπ. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έως και 900.000.000.000 δολάρια Εννέα εκατό εκατομμύρια δολάρια) σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου, εφόσον η απόδοση της επένδυσής μας 1,9% μπορεί να διασφαλιστεί στα έργα.
  Le-Meridian Χρηματοδοτική Υπηρεσία. Email Επικοινωνήστε με το info@lemeridianfds.com
  WhatsApp ... + 19893943740.

  ΑπάντησηΔιαγραφή