ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» & «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» & «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε συνέχεια της
ανακοίνωσης της την προηγούμενη εβδομάδα, για τα (4) νέα επιδοτούμενα προγράμματα και την στήριξη των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με ενισχύσεις συνολικού ύψους 275 εκ. ευρώ, προχώρησε στην προδημοσίευση των προγραμμάτων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» & «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010».


1. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

Στόχος Προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας

Όρια Προϋπολογισμού Επενδύσεων : 30.000 € -200.000 €

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και Προϋποθέσεις
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Τζίρο μέχρι 10 εκ. ευρώ
- Προσωπικό μέχρι 50 εργαζομένους
- (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις
- δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς (ΚΑΔ 2008) των μεταποιητικών επιχειρήσεων (Κωδικοί 10–33), όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96.01 του τομέα των υπηρεσιών
- Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα
- Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική

Ποσοστό Επιδότησης και Χρηματοδοτικό Σχήμα
- 35-45%
- Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ για το υπολειπόμενο ποσό μέχρι το συνολικό ύψους του επενδυτικού σχεδίου θα υπάρχει η δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού.

Επιλέξιμες Ενέργειες
- Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων
- Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
- Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών
- Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
- Ενσωμάτωση προτύπων
- Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Επιλέξιμες Δαπάνες
- Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων- όριο: 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού- όριο: 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών)-όριο: 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Προμήθεια λογισμικού- όριο: 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, δαπάνες δοκιμών & επαληθεύσεων από εργαστήρια-όριο 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις)-όριο: 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Αμοιβές συμβούλων-όριο: 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007,2008 και 2009).
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
- 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

2. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010

Στόχος Προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε τομείς όπως:
- Επεξεργασία λημμάτων
- Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
- Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Όρια Προϋπολογισμού Επενδύσεων: 300.000 € -2.500.000 €

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Υφιστάμενες [(3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις] και νεοσυσταθείσες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Τζίρο μέχρι 50 εκ. ευρώ
- Προσωπικό μέχρι 250 εργαζομένους
- δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς ΚΑΔ 2008, 37: Επεξεργασία λυμάτων, 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών, 39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
- Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα
- Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική

Ποσοστό Επιδότησης και Χρηματοδοτικό Σχήμα
- 35-45% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
- 30-40% για μεσαίες επιχειρήσεις
- Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ για το υπολειπόμενο ποσό μέχρι το συνολικό ύψους του επενδυτικού σχεδίου θα υπάρχει η δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού.

Επιλέξιμες Ενέργειες
Οι επιλέξιμες ενέργειες, εκ των οποίων μία τουλάχιστον πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις στις κατωτέρω (ενδεικτικές) κατηγορίες διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων:
- Συλλογή: Η συγκέντρωση και ο διαχωρισμός αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές ή/και χημικές ιδιότητες ή/και ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους.
- Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης
- Μεταφόρτωση: Οι εργασίες μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς
- Προσωρινή αποθήκευση: Η τοποθέτηση αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών σε ορισμένο και κατάλληλο χώρο μέχρι να πραγματοποιηθεί η συλλογή τους
- Επεξεργασία: εργασίες επεξεργασίας, μετά την παράδοση των αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών στη μονάδα
- Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
- Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων/συστημάτων

Είδη αποβλήτων
Απόβλητα θεωρούνται (ενδεικτικά):
- Βιομηχανικά απόβλητα: αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία όλων των δραστηριοτήτων του τομέα της Μεταποίησης
- Ειδικά ρεύματα υλικών (Ν.2939/01):Ορυκτέλαια, Συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες, Υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, Αυτοκίνητα / μηχανήματα, Ελαστικά αυτοκινήτων, Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο και χλωροφθοράνθρακες, Γυαλί, Χαρτί / χαρτόνι, Ηλεκτρικός / ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες, στο τέλος του κύκλου ζωής τους, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης τους
- Αστικά Απόβλητα (εξαιρουμένων των αστικών λυμάτων)

Επιλέξιμες Δαπάνες
- Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων- όριο: 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού- όριο: 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών)-όριο: 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Προμήθεια λογισμικού- όριο: 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, δαπάνες δοκιμών & επαληθεύσεων από εργαστήρια-όριο 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις)-όριο: 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
- Αμοιβές συμβούλων-όριο: 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007,2008 και 2009).
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
- 24 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης για υφιστάμενες επιχειρήσεις
- 30 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης για νέες επιχειρήσεις
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου