[ΕΚΛΕΙΣΕ] Αναπτυξιακός Νόμος - Νέες διατάξεις για τις τουριστικές επενδύσεις

Με τις ισχύουσες διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον τομέα του τουρισμού, όπως η ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων, γηπέδων γκολφ, ιαματικών πηγών, κέντρων θαλασσοθεραπείας κ.λπ.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου (ΦΕΚ 40/4-3-2009), εισάγονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κάποιες από τις διατάξεις που αφορούν τις επενδύσεις του τουριστικού τομέα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω νέες ισχύουσες διατάξεις:

– Δύναται να ενταχθούν για εκσυγχρονισμό υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, με την προϋπόθεση ότι με την επένδυση αναβαθμίζουν την κατηγορία τους σε 4 αστέρων. Για τις ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας 3 αστέρων που αιτούνται επένδυση εκσυγχρονισμού με προϋπολογισμό έως 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν υπάρχει η υποχρέωση αναβάθμισης κατηγορίας λειτουργίας.

– Ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων αφορά μονάδες κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων.

– Δεν επιχορηγείται ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει 8ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προηγούμενης επιχορηγηθείσας επένδυσης εκσυγχρονισμού, με εξαίρεση τα τμήματα της μονάδας που δεν περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη ενίσχυση.

Το ποσοστό επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα κυμαίνεται μεταξύ 17% - 60%. Η ιδία συμμετοχή του επενδυτή θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του προς ενίσχυση προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό τουριστικών μονάδων, περιλαμβάνουν:

– Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων.

– Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού.

– Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης.

– Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού, καθώς και ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τη μεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της μονάδας.

– Δαπάνες συμβούλων για οργάνωση της διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών, ανασχεδιασμό και τυποποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, ερευνών αγοράς, μελετών προώθησης υπηρεσιών και συγκριτικών μελετών επιδόσεων.

Για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, πέραν των γενικών δικαιολογητικών, απαιτούνται και ειδικές γνωματεύσεις και εγκρίσεις του ΕΟΤ. Ενδεικτικά, για την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας απαιτείται ειδική γνωμάτευση του ΕΟΤ για την καταλληλότητα της περιοχής ίδρυσης ή επέκτασης, καθώς και έγκριση των σχετικών αρχιτεκτονικών σχεδίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου